Målnummer
HD-T-3565-20
Datum
2021-07-07
RUBRIK
God man hade inte rätt begära skilsmässa och maken behöver inte betala rättegångskostnaderna
KOMMENTAR
Kvinnan hade en demenssjukdom och bodde på särskilt boende när hon ansökte om skilsmässa från sin man, genom sin gode man som var hennes son från ett tidigare förhållande. Maken motsatte sig skilsmässa och anförde att kvinnan själv inte gett uttryck för att hon ville skiljas. Tingsrätten biföll skilsmässoansökan och hovrätten fastställde domen. Maken har överklagat till Högsta domstolen. Kvinnan avled dock innan skilsmässodomen vunnit laga kraft och frågan har därmed förfallit. HD undanröjer underinstansernas domar och avskriver målet. HD konstaterar dock att vid reglering av rättegångskostnaderna har det betydelse hur målet skulle ha avgjorts, om frågan om äktenskapsskillnad inte hade förfallit. Trots att målet skrivs av ska det därför prövas hur målet då skulle ha avgjorts. Den prövningen rymmer en prejudikatfråga, nämligen om en god man har behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för den som den gode mannen företräder när den maken inte kan ge uttryck för någon mening. HD konstaterar att gode män inte är behöriga att företräda den enskilde i frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär. Det finns inte någon bestämmelse som särskilt reglerar en god mans behörighet att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning när denne inte själv kan uttrycka sin mening. Till skillnad från vad som gäller i fråga om ingående av äktenskap undantas inte frågor om upplösning av äktenskap uttryckligen från den gode mannens behörighet i föräldrabalken. Men HD menar dock att en god mans behörighet inte bör omfatta rätten att ansöka om äktenskapsskillnad för den enskildes räkning när denne inte själv kan uttrycka sin mening, även om det kan finnas undantag. Men HD:s slutsats är att en god man endast under vissa förutsättningar är behörig att ansöka om skilsmässa. I det aktuella fallet konstaterar HD att kvinnan på grund av sin sjukdom inte hade förmåga att uttrycka sin mening och således saknade processbehörighet. Det har inte heller varit möjligt att inhämta hennes samtycke till ansökan. Hennes son och gode man var i den situationen endast under vissa förutsättningar behörig att ansöka om äktenskapsskillnad för hennes räkning. HD finner inte att några sådana omständigheter hade framkommit. Därför finner HD att maken har rätt till ersättning för sin rättegångskostnad i Högsta domstolen och det är dödsboet som ska svara för kostnaderna.
Saken
Äktenskapsskillnad

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.