Målnummer
HD-T-6931-21
Datum
2022-07-08
RUBRIK
Sex är inget villkor för samboskap
KOMMENTAR
Två kvinnor bodde tillsammans som kamrater på en gård där de hade gemensamt hushåll. De hade inget sexuellt förhållande men såg sig själva som sambor. Den ena kvinnan avled och hade i sitt testamente angivit att all kvarlåtenskap skulle tillfalla hennes sambo. Hon hade en gruppförsäkring hos Folksam som vid hennes död föll ut med 320 000 kr. Förmånstagare är enligt försäkringsvillkoren i första hand make, partner eller sambo och i andra hand arvsberättigade släktingar. Med sambor avses enligt villkoren två ogifta personer som har gemensamt hushåll och som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande enligt sambolagen. Tvist uppstod mellan kvinnans föräldrar och hennes sambo om vem hade rätt till försäkringsersättningen. Föräldrarna anförde bland annat att eftersom kvinnorna inte hade en sexuell relation var de inte att betrakta som sambos. Frågan är alltså om två kvinnor ska anses ha varit sambor i den mening som avses i sambolagen (2003:376). Högsta domstolen konstaterar att sambolagen definierar sambos som två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. I förarbetena till sambolagen sägs bland annat att med parförhållande avses att personerna ska bo tillsammans i ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv. Men, Högsta domstolen menar att detta uttalande om sexuellt samliv kan inte förstås så att det skulle ta sikte på hur det ska vara i det enskilda samboförhållandet. Tanken är snarare att uttrycka att personerna ska stå i en sådan känslomässig relation till varandra att sexuellt umgänge brukar ingå i liknande förbindelser. Också ett förhållande utan sexuellt samliv kan alltså utgöra ett parförhållande i lagens mening, och detta gäller oavsett anledningen till att något sexuellt samliv inte förekommer. Det som är avgörande är i stället att relationen ska kännetecknas av en sådan nära gemenskap i personligt hänseende som normalt förekommer mellan gifta, menar Högsta domstolen. HD finner att utredningen ger tillräckligt stöd för att kvinnorna inte bara var kamrater utan levde i en så nära personlig gemenskap som ska anses som ett parförhållande i sambolagens mening. Slutsatsen är alltså att sambon hade bättre rätt till försäkringsersättningen och Högsta domstolen fastställer därmed underinstansernas domslut.
Saken
Bättre rätt till försäkringsersättning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.