Målnummer
TOS-M-2377-22
Datum
2022-11-16
RUBRIK
Skogsstyrelsen behöver undersöka riskerna vid avverkning mer noga
KOMMENTAR
En markägare anmälde en planerad avverkning av skog till Skogsstyrelsen för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Efter en digital analys som inte visade att åtgärden skulle medföra förhöjd risk för natur- och kulturmiljön handlades ärendet automatiskt. Skogsstyrelsens underlät att besluta om att vidta några åtgärder med anledning av markägarens anmälan. Sveriges Ornitologiska Förening överklagade Skogsstyrelsens beslut att inte vidta några åtgärder till mark- och miljödomstolen och anförde att tretåig hackspett förekommer inom det aktuella avverkningsområdet. Mark- och miljödomstolen konstaterar att man först måste bedöma om den skyddade arten förekommer inom området, för att man ska kunna bedöma om förbudet i 4§ artskyddsförordningen skall aktualiseras. Domstolen noterar att Skogsstyrelsens handläggning av ärendet endast skett automatiskt, det vill säga utan manuell handläggning. Såsom Skogsstyrelsen beskrivit den automatiska handläggningen framgår inte om andra nyligen genomförda eller accepterade avverkningsanmälningar i direkt anslutning eller i närområdet är en del av bedömningen. Avverkningsområdets betydelse som del av ett häckningsrevir för tretåig hackspett bedöms med fördel i ett landskapsperspektiv där kumulativa effekter och fragmentering ingår. Skogsstyrelsen har en skyldighet att bedöma om det föreligger risk för skada på en fridlyst art. Nuvarande automatiska handläggning bortser från uppgifter av betydelse för indikation på häckning för tretåig hackspett och därigenom uteblir all bedömning av eventuella försiktighetsmått och skyddsåtgärder. Det kan därför ifrågasättas om Skogsstyrelsen på ett effektivt sätt identifierar de områden där tretåig hackspett förekommer och därmed i nu aktuellt ärende gjort en sådan riskbedömning för skada på en fridlyst art som det ankommer på tillsynsmyndigheten att göra. Mark- och miljödomstolen menar att det kan vara nödvändigt med vissa försiktighetsmått och begräsningar, som exempelvis avverkning under endast en viss säsong eller att undanta vissa områden. Då kan den tretåiga hackspetten skyddas utan att fastighetsägaren begränsas mer än nödvändigt i brukandet av marken. Skogsstyrelsen har dock inte genom överenskommelse med fastighetsägaren eller på annat sätt vidtagit några sådana hänsyns- eller försiktighetsåtgärder. Mark- och miljödomstolen undanröjer därför Skogsstyrelsens beslut och återförvisar målet till styrelsen för fortsatt behandling.
Saken
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder, Järvsjö 3:2 i Vilhelmina kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.