Målnummer
HFD-3001-22
Datum
2022-11-29
RUBRIK
Bygglov upphävs - totalförsvarets intresse viktigare
KOMMENTAR
Lunds kommun beviljade en fastighetsägare bygglov för ett enbostadshus. Försvarsmakten och Fortifikationsverket överklagade bygglovsbeslutet till Länsstyrelsen i Skåne län som upphävde beslutet och avslog ansökan om bygglov. Länsstyrelsen motiverade beslutet bl.a. med att tillkomsten av ny störningskänslig bebyggelse riskerar att, förr eller senare, enskilt eller tillsammans med annan bebyggelse, leda till krav på inskränkningar i försvarets verksamhet, och därigenom på sikt påtagligt skada riksintresset Revingeheds övningsfält. Fastighetsägaren överklagade målet till Mark- och miljödomstolen, som överlämnade ärendet till regeringen, med hänvisning till att det handlade om en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten och Fortifikationsverket. Regeringen bedömde att bygglovet inte var förenligt med riksintresset för totalförsvaret och avslog överklagandet. Fastighetsägaren ansökte om rättsprövning och anförde att de arrenderar mark av staten på övningsområdet Revingehed, där det bedrivs boskapsskötsel. I nyttjanderätten ingår även en bostad. Verksamheten står inför ett generationsskifte och behovet av ett bostadshus på fastigheten som är anpassat för den äldre generationen är stort. Fastigheten ansågs lämplig för bostadsändamål när den bildades. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det förhållandet att fastigheten vid fastighetsbildningsbeslut om avstyckning har ansetts lämplig för bostadsändamål inte har någon bindande verkan vid bygglovsprövningen. De i målet aktuella bestämmelserna reglerar bl.a. hur intresseavvägningen mellan det allmänna och det enskilda intresset ska göras i ärenden om bygglov. Vad beträffar riksintresset för totalförsvaret lämnar reglerna ett mycket litet utrymme för hänsyn till andra intressen. Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att regeringens beslut skall stå fast.
Saken
Rättsprövning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.