Målnummer
HS-F-8647-22
Datum
2023-01-19
RUBRIK
Lantmäteriet fattade beslut utan sammanträde med sakägare
KOMMENTAR
Lantmäterimyndigheten beslutade om avstyckning, särskild gränsutmärkning och nytt servitut för väg. Några fastighetsägare har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen som dock avslog överklagandet. Målet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som konstaterar att lantmäterimyndigheten vid en förrättning som regel ska hålla sammanträde med sakägarna. Under sammanträdet ska sakägarna få information om de åtgärder som lantmäterimyndigheten vidtagit eller planerar samt beredas tillfälle att yttra sig och lägga fram behövlig utredning. Något sammanträde behövs dock inte om det inte finns några motstridande intressen mellan berörda sakägare och det inte heller finns några hinder mot den aktuella åtgärden. I detta fall har myndigheten inte hållit sammanträde trots att ärendet varit tvistigt såvitt avser anslutningen av vissa fastigheter. Detta utgör ett sådant handläggningsfel som ska jämställas med ett rättegångsfel. Felet kan antas ha inverkat på ärendets utgång. Mot bakgrund av syftet med ett förrättningssammanträde och lantmäterimyndighetens aktiva roll under förrättningen kan underlåtenheten att hålla sammanträde inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i domstolen. Därför ändras Mark- och miljööverdomstolen underinstansens dom och undanröjer lantmäteristyrelsens beslut avseende delfrågan om anslutning. Denna återförvisas till lantmäterimydigheten för fortsatt handläggning.
Saken
Anläggningsåtgärd i form av anslutning till Slätthult ga:3 berörande fastigheterna Slätthult 2:19 m.fl. i Lerums kommun; nu fråga om återförvisning (Lantmäterimyndighetens ärende nr O203949)

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.