Målnummer
HD-B-338-23
Datum
2023-03-10
RUBRIK
Turkisk medborgare kan utlämnas
KOMMENTAR
Högsta domstolen finner inga hinder för utlämning av en turkisk medborgare för verkställighet av ett fängelsestraff. Mannen dömdes vid fem olika rättegångar i hemlandet till ett sammanlagt mångårigt fängelsestraff för grovt bedrägeri. Gärningarna innebar att han annonserade ut bildelar via internet, men levererade aldrig några bildelar trots att han fått betalt. Mannen har anfört att vart och ett av de brott han dömts för i Turkiet skulle betraktas som ringa bedrägeri i Sverige. Han pekar också på brister i fråga om rättssäkerhet, demokrati och synen på mänskliga rättigheter i Turkiet. Dessutom anför han att han har kamrater och arbetskamrater som tillhört Gülenrörelsen och han därför anklagas för att haft samröre med organisationen. HD konstaterar att mannen sedan 2017 vid flera tillfällen lämnat Turkiet och återvänt frivilligt. Detta talar, enligt HD, emot att han riskerar att utsättas för förföljelse på grund av politisk uppfattning. Det har inte heller i övrigt framkommit något som visar att han löper en konkret risk att utsättas för sådan förföljelse som avses i regleringen. Det finns därför inga hinder mot utlämning enligt 7 § utlämningslagen. De domar som åberopats som grund för utlämningsframställningen kan inte anses uppenbart oriktiga, varför det inte heller föreligger något hinder enligt 9§ utlämningslagen. HD konstaterar att situationen beträffande mänskliga rättigheter och demokrati i Turkiet är bekymmersam. Men de uppgifter som mannen lämnat och det som för övrigt kommit fram i utredningen ger inte stöd för att en utlämning för aktuell straffverkställighet skulle vara oförenlig med vare sig artikel 3 eller 6 i Europakonventionen för det fall att han utlämnas till Turkiet.
Saken
Prövning enligt 18 § lagen (1957:668) om utlämning for brott

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.