Målnummer
HD-PT-O-7708-22
Datum
2023-03-13
RUBRIK
HD prövar vilka som har rätt att överklaga rivning av Liljeholmsbadet
KOMMENTAR
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beviljade rivningslov för "Liljeholmsbadet", ett flytande badhus på Södermalm i Stockholm. Beslutet motiverades bland annat med att badhuset är i dåligt skick och det skulle bli både för dyrt och för komplicerat att rusta upp det. Ett antal privatpersoner och föreningar överklagade beslutet till Länstyrelsen som avvisade överklagandena med motiveringen att det inte framkommit att klaganden hade ett godtaget intresse av att få sina överklaganden prövade. Länsstyrelsen hade således inte prövat frågan om rivningslov. Mark- och miljödomstolen fann dock att tre av de klagande föreningarna, Samfundet S:t Erik, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Föreningen Liljeholmsbadets vänner hade rätt att överklaga rivningsbeslutet. Mark- och miljödomstolen upphävde därför Länsstyrelsens beslut att avvisa dem och återförvisade målet till länsstyrelsen för fortsatt handläggning av deras överklaganden. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade att kulturmiljöoranisationer har rätt att klaga på beslut att ge rivningslov, när beslutet aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön. Samfundet S:t Erik och Svenska byggnadsvårdsföreningen har till huvudsakligt ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen och verkar under stabila former. De uppfyller därmed kraven för klagorätt enligt 16 kap. 13 § miljöbalken. Däremot har Liljeholmsbadets vänner inte ett sådant huvudsakligt ändamål som är en förutsättning för klagorätt. Mark- och miljödomstolens dom ändrades därför på så sätt att länsstyrelsens beslut att avvisa Liljeholmsbadets vänners överklagande fastställdes. Beslutet att återförvisa Samfundet S:t Eriks och Svenska byggnadsvårdsföreningens överklaganden till länsstyrelsen stod däremot fast. Mark- och miljödomstolen konstaterade samtidigt att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen, varför MÖD tillät att beslutet överklagas. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
Saken
Klagorätt avseende beslut om rivningslov

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.