visar träffar : 1-25 av 347 Nästa 25 >>
 Peter Björnram till MAQS
MAQS har rekryterat Peter Björnram till sitt Göteborgskontor. Han förstärker byråns obeståndsgrupp.
Datum: 2015-01-20
 Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel
I juli 2014 remitterade Finansdepartementet en promemoria om ändrad beskattning av vissa biodrivmedel. Eftersom förslagen i promemorian behöver granskas av Lagrådet överlämnas dessa i en lagrådsremiss.
Datum: 2014-08-29
Kategori: Skatt
 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut
Förhandsbeskedsutredningen har överlämnat sitt betänkande (SOU 2014:62) med förslag till förbättringar av förhandsbeskedsinstitutet.
Datum: 2014-08-28
Kategori: Skatt
 Trängselskatt införs även för utländska fordon
Utländska fordon omfattas inte av trängselskatt idag. För att trängselskatten ska vara mer rättvis föreslår därför regeringen att även ägare av utländska fordon ska betala trängselskatt.
Datum: 2014-08-22
Kategori: Skatt
 Förslag om ändrade regler för jordbruks- och bostadsarrende
Tomträtts- och arrendeutredningen har i dag överlämnat slutbetänkandet Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd (SOU 2014:32). Särskild utredare är hovrättspresidenten Sten Andersson. I slutbetänkandet redovisar utredningen sina förslag angående vissa frågor om arrende.
Datum: 2014-06-12
 Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Regeringens förslag om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el behöver EU-kommissionens godkännande. Nya statsstödsregler har nyligen beslutas av Kommissionen. Under statsstödsprövningen har framkommit att Kommissionen vid tillämpning av dessa regler sannolikt inte kommer att godkänna skattereduktionen. Regeringen kommer därför att föreslå vissa justeringar i förslaget om skattereduktionen för mikroproduktion av förnybar el.
Datum: 2014-06-10
Kategori: Skatt
 Vinge biträdde Morgan Stanley
Morgan Stanley var tillsammans med Deutsche Bank finansiella rådgivare till den oberoende kommittén i Scanias styrelse i anslutning till Volkswagens uppköpserbjudande avseende Scania.
Datum: 2014-06-05
Kategori: Skatt
 Utredare till klimatfärdplan 2050 utsedd
Regeringen har tillsatt en utredare för att ta fram en strategi för det fortsatta klimatarbetet. Klimatfärdplan 2050 ska ta fram konkreta förslag om hur Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2050.
Datum: 2014-06-04
 Utredning om hur energiskatten på el ska utformas
Regeringen ska ge en särskild utredare i uppdrag att överväga om den nuvarande modellen för uttag av energiskatten på el är ändamålsenlig samt att lämna lagförslag i frågan. Bakgrunden är bl.a. att energibeskattningen behöver moderniseras och att etableringsmöjligheterna för företag inom tjänste- och servicesektorn kan behöva förbättras.
Datum: 2014-06-02
Kategori: Skatt
 Åtgärder mot RUT- och ROT-fusk
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss förbättringar av fakturamodellen för RUT- och ROT-avdrag. Syftet är att Skatteverket ska få ett bättre underlag för närmare kontroller.
Datum: 2014-05-28
Kategori: Skatt
 Regeringen föreslår skärpta regler för taxitrafik
Regeringen har beslutat att föreslå en ny lag om redovisningscentraler för taxitrafik. Syftet är att förbättra Skatteverkets möjligheter att bedriva skattekontroll av taxiverksamhet och på så sätt minska skattefusket i taxinäringen.
Datum: 2014-04-24
Kategori: Skatt
 Fortsatt reform av strandskyddet
Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Naturvårdsverket att föreslå hur strandskyddet skulle kunna ändras till att i huvudsak inte omfatta små sjöar och vattendrag.
Datum: 2014-04-16
 Ny statlig finansierings- och rådgivningsguide för svenska miljöteknikföretag
Sajten swedishcleantech.se har lanserats i en ny version. För första gången samlas nu information om statlig finansiering och rådgivning inom miljöteknik på ett och samma ställe, i syfte att underlätta för företagens sökande. Uppdraget till Tillväxtverket är en del av regeringens miljöteknikstrategi för 2011-2014.
Datum: 2014-04-14
 Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring
Regeringen har beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag som syftar till att upptäcka och stoppa missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring.
Datum: 2014-04-10
 Ny generaldirektör för Domstolsverket
Regeringen har utnämnt Martin Holmgren till generaldirektör för Domstolsverket.
Datum: 2014-04-10
 Kvotplikt för biodrivmedel kommer inte träda ikraft 1 maj 2014
I budgetpropositionen för 2014 föreslog regeringen ett kvotpliktssystem för biodrivmedel i bensin respektive diesel från och med den 1 maj i år. Som en följd av kvotpliktssystemet föreslogs även att energiskatten höjs för biodrivmedel som blandas in i bensin respektive diesel.
Datum: 2014-04-10
 Förslag om skattehöjningar för finansiering av reformer
Finansdepartementet har skickat ut en promemoria med ett antal skatteförslag på remiss. Syftet är att möjliggöra en samlad behandling av olika skatteförslag med budgeteffekter som kan bli aktuella att presenteras i budgetpropositionen för 2015.
Datum: 2014-04-09
Kategori: Skatt
 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag
Möjligheten för länsstyrelsen att upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag ska utvidgas.
Datum: 2014-04-04
 Kommitté ser över förutsättningarna att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige
För att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och innovativt företagande i Sverige tillsätter regeringen en kommitté som får i uppdrag att göra en bred översyn av förutsättningarna för att starta, driva, utveckla och äga företag.
Datum: 2014-04-03
Kategori: Skatt
 Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen
Regeringen sänker nu företagens kostnader för sjuklön genom ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och betalas ut automatiskt.
Datum: 2014-04-01
 Översyn av ersättningar till kommuner och landsting för så kallad dold moms
En särskild utredare får i uppdrag att göra en översyn av den ersättning som kommuner och landsting får för så kallad dold mervärdesskatt vid upphandling eller bidragsgivning till verksamheter inom sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning.
Datum: 2014-03-28
Kategori: Skatt
 Nationell strategi för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism tas fram
Finansinspektionen har tillsammans med sexton berörda myndigheter lämnat den andra och sista rapporten om risker relaterat till finansiering av terrorism till regeringen.
Datum: 2014-03-28
Kategori: Ekobrott
 Nya momsregler om omsättningsland för elektroniska tjänster
Elektroniska tjänster, telekomtjänster och radio- och tv-sändningar som säljs till privatpersoner ska beskattas i köparens land. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som överlämnats idag.
Datum: 2014-03-27
Kategori: Skatt
 Samordnade bullerregler ska underlätta för bostadsbyggande
Regeringen föreslår ändringar i regelverket för att förbättra samordningen av prövning och tillsyn av buller i miljöbalken och plan- och bygglagen.
Datum: 2014-03-27
Kategori: Skatt
 Förtydligande i utlänningslagen
Utlänningslagen ska förtydligas för att motverka familjeseparation och säkerställa principen om barnets bästa. Det föreslås i en lagrådsremiss som lämnats över till lagrådet.
Datum: 2014-03-20
visar träffar : 1-25 av 347 Nästa 25 >>