Välkommen till Lex Press

Välkommen till Lex Press! Sveriges första juridiska nyhetstjänst för professionella användare, med kompletta rättsfallsdatabaser, sökmotorn Lex Praxis, företagsinformation i Lex Bolag, specialbevakning i Legala Ord samt nyhetsbrev.Läs merProva Gratis

Login

Senaste Nyheterna

Företaget anlitar sina anställda som testförare för i sina förmånsbilar testa den utrustning som bolaget utvecklar. Omfattande tester görs och ibland kan vissa funktioner saknas. De anställda förväntas föra protokoll över sina tester. HFD finner att även när bilarna körs privat ska bolaget kunna dra av moms på alla omkostnader.
När bolaget erbjuder sina anställda cyklar mot ett avdrag på bruttolönen så handlar det om tjänster mot ersättning som kan bli föremål för moms. Oavsett om avdraget görs på brutto- eller nettolönen.
Ombudet valde att hyra bil istället för att åka kollektivt, eftersom kostnaden för tidsspillan vid kollektivåkandet skulle överstigit bilhyran. Kammarrätten instämde. Frågan är dock hur bilersättningen skall beräknas. Enligt milkostnadsschablon för egen bil eller faktisk hyrbilskostnad.
Försäkringsbolaget stämde kommunen och yrkade skadestånd för försäkringsersättning som betalats ut efter en översvämning i en fastighet. Men Mark- och miljödomstolen finner inte att översvämningen berodde på bristande dimensioner på va-anläggningen eller bristande underhåll.
Visserligen stod ordet "platschef" i singular i upphandlingsdokumentet. Men förvaltningsrätten menar att detta inte innebär att det inte är möjligt för två platschefer att ha den samlade kompetens som krävs. Det var därför fel att förkasta anbudet på grund av att två platschefer hade offererats.
Företagsnamnet kan förväxlas med äldre EU-varumärken, konstaterar Patent- och Marknadsöverdomstolen som fastställer underinstansens beslut att häva företagsnamnet. Däremot finner inte Patent- och Marknadsdomstolen att registreringen gjorts i ond tro, eftersom registreringen inte varit avsett att skada.
En av de tre delägarna i familjebolaget drar sig tillbaka och skänker 5-10 procent av sina aktier i bolaget till de två andra. Gåvan är värd flera miljoner och inte förenad med några villkor. Skatteverket menar att gåvan är en kompensation för att de andra två fortsätter driva verksamheten. Skatterättsnämnden meddelar dock att aktieöverlåtelsen är en gåva som inte skall beskattas.
Svenska Fäktningsförbundet överklagade Riksidrottsförbundets beslut om minskade statsbidrag. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd. HFD konstaterar att inget prövningstillstånd var nödvändigt och återförvisar målet till kammarrätten.
Mark- och miljööverdomstolen har upphävt ett bygglov för nybyggnad av enbostadshus närmare fastighetsgräns än 4,5 meter, eftersom åtgärden – som inkluderat en altan – har bedömts innebära men för granne enligt 39 § byggnadsstadgan.
Bildskärmar som visar reklam är skyltar, enligt PBL. Det krävs inget bygglov för en skylt som är placerad inomhus.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar