Totaltjänst
Lex Total Upphandling
Lex Total Upphandling innehåller samtliga domar enligt lagen om offentlig upphandling från och med 2007 från Länsrätterna/Förvaltningsrätterna, Kammarätterna, Regeringsrätten/Högsta förvaltningsdomstolen samt EG-domstolen. Rättsfallsdatabasen uppdateras löpande. Hela domen är scannad och texttolkad vilket gör hela textmassan sökbar.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Det framgår av 2 kap. 6 § fjärde stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) vad som räknas till förrättningskostnader. Dusch är inte en sådan kostnad.
Markägaren förelades bland annat att återställa mark där en bilskogsväg byggdes. Men länsstyrelsens åläggande var inte tillräckligt tydligt för att markägaren skulle kunna leva upp till kraven. Beslutet upphävs därför.
Huvudfrågan var om den konstnärliga utsmyckningen är en vara eller en tjänst. Genom de nya reglerna i LOU finns ökad möjligheter att direktupphandla vissa tjänster av mindre värde. Kammarrätten finner att konstnärens arbete är en tjänst.
När kommunen förelägger en fastighetsägare att slänga sina sopor i soptunnan och ställa ut den för tömning är det inte en uppmaning att skapa sopor. Det är tillräckligt tydligt uttryckt i kommunens skrivelse.
Lagen om föräldraskap i internationella situationer ändrades 2022, så att inte bara faderskap kunde erkännas utan även föräldraskap som omfattade två kvinnor. Ett barn som föddes innan den nya lagen trädde i kraft skall behandlas på samma sätt menar förvaltningsrätten.
En person, som har släppts in i en bostad av ägaren, har stulit en plånbok ur en jacka i hallen när ägaren befann sig i ett anslutande rum. Hovrätten har rubricerat stölden som grov då plånboken enligt hovrätten får anses ha varit i målsägandens omedelbara närhet. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i fråga om rubricering och påföljd med utgångspunkt i vad hovrätten funnit utrett gällande gärningen.
Arbetsgivaren väckte talan mot en anställd som sa upp sig och krävde återbetalning av utbildningskostnader. Men arbetsgivarens kostnadsansvar regleras i kollektivavtalet.
Högsta domstolen har prövat frågan hur lång tid ett näringsförbud skall gälla efter grovt bokföringsbrott och oredlighet mot borgenärer.
En förfallen ekonomibyggnad på en jordbruksfastighet hade rustats upp alldeles för mycket och fått bostadsstandard. Ägarna ålades att riva den eller ändra den till tidigare skick. Ärendet som pågått sedan 60-talet får gå en vända till hos länsstyrelsen.
Underinstanserna instämde i Kammarkollegiets bedömning att handbollsturneringen var en turisttjänst och föreningen därför måste ordna med resegaranti för arrangemanget. HFD förklarar dock att idrottsturneringen inte är en turisttjänst för de deltagande lagen.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar