Totaltjänst
ArbetsLex
ArbetsLex bevakar, sedan 1995, utvecklingen av praxis inom arbetsrätten och samlar samtliga mål från Arbetsdomstolen och i förekommande fall allmän domstol. Förutom arbetsrättsliga avgöranden ingår arbetsmiljömål samt mål avseende arbets- eller anställningsrelaterade frågor såsom exempelvis företagshemlighet, lönebidrag, trolöshet mot huvudman, förskingring riktat mot arbetsgivare och bidragsbrott.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

En arbetstagare, som inte har kunnat utföra sina normala arbetsuppgifter på grund av att han fått sitt körkort återkallat har, då det saknats möjlighet till omplacering eller omfördelning av arbetsuppgifter, inte ansetts stå till förfogande för arbete.
Stiftelsen ger bidrag till markägare som skapar, restaurerar och sköter våtmarker. Även om markägarna har ett visst vinstintresse av sin verksamhet så främjas allmännyttiga ändamål. Därför ska stiftelsen beskattas enligt bestämmelserna om inskränkt skattskyldighet för stiftelser.
Skolan vidtog inte tillräckliga åtgärder tillräckligt snabbt, för att underlätta skolgången för en elev med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Insatserna, som borde ha satts in skyndsamt, dröjde ett halvår. Huvudmannen, kommunen, döms nu att betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning.
När huset sålts anlitade säljaren en städfirma. Vid inflyttningen upptäckte sedan köparen en vattenskada som orsakats vid städningen. Efter förlikning betalade säljaren 70 000 kronor till köparna och krävde samma belopp av städbolaget. HD har nu fastställt att summan är rimlig.
Huset behöver anpassas för att sonen som fått funktionsnedsättningar efter sjukdom. Kommunen har delvis nekat bostadsanpassningsbidrag för att huset, som byggdes om innan pojken föddes, avviker från bygglagstiftningens krav på tillgänglighet. HFD prövar om kommunen har rätt att avslå bidrag.
Mark- och miljööverdomstolen finner att kommunens energibolags övervägningar om lämplig placering av en solcellspark för kommunens behov av förnybar energi är väl motiverade. Strandskyddsdispensen fastställs därför.
Högsta domstolen har prövat en fråga om nödvändig processgemenskap på svarandesidan i ett mål om klander av testamente med förordnande om efterarv.
Eftersom beslut att avskilja en polisaspirant från utbildningen inte får överklagas omfattas även frågan om personalansvarsnämndens ordförande varit jävig.
När kommunen inte hade några lediga platser i särskilt boende erbjöds en person boende i grannkommunen innan det senare blev möjligt att erbjuda plats i den egna kommunen. IVO yrkade att kommunen skulle åläggas betala en särskild avgift för fördröjningen. HFD finner dock att det inte finns något som säger att en socialnämnd skulle vara förhindrad att erbjuda den enskilde lösningar i en annan kommun så länge det erbjudna biståndet uppfyller kravet på en skälig levnadsnivå.
40 markägare överklagade ett beslut om inrättande av ett naturreservat i Tjörn. De yrkade att beslutet skulle upphävas eller i andra hand att naturreservatets storlek skulle minskas. Högsta förvaltningsdomstolen som prövat målet slår fast beslutet.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar