Totaltjänst
Lex Total Ekobrott
Lex Total Eko-brott omfattar samtliga mål från hovrätterna och HD sedan 2000 och från tingsrätterna från augusti 2005 inom(i förekommande fall även grovt och medhjälpt till) skattebrott, bokföringsbrott, försvårade av skattekontroll, vårdslös skatteuppgift, bokföringsbrott, urkundsförfalskning, bedrägeri, penningtvätt, penninghäleri, förskingring, trolöshet mot huvudman, brott mot aktiebolagslagen, företrädaransvar för styrelsemedlem, mutbrott, bestickning samt grov oredlighet mot borgenär. Totalt täcks 26 olika rättsområden (saken) med den gemensamma nämnaren EKO-brott. Rättsfallsdatabasen uppdateras löpande. Domarna är scannade och texttolkade vilket gör hela textmassan sökbar.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Kommunen avslog ansökan om byggnadslov för tre padelbanor, samt belysningsstolpar och parkering på en plats där det sedan tidigare låg en inhägnad tennisbana. Mark- och miljödomstolen menade att allt var en enhet och inte kunde prövas i delar. Mark- och miljödomstolen menar dock att varken padelbanorna eller parkeringen innebär att marken bebyggs.
Bolaget angav fyra tänkbara användningssätt för deras överskottsfond och ville ha förhandsbesked om ifall något av dem skulle utlösa särskild löneskatt. Skatterättsnämnden meddelade att alla fyra alternativen skulle ge särskild löneskatt. HFD finner dock att endast ett av de omfrågade alternativen var möjligt enligt förutsättningarna för försäkringsavtalet. Skatterättsnämnden borde inte ha besvarat frågan över huvud taget.
Kommunen antog en detaljplan som skulle göra det möjligt att införa permanentboende i ett fritidshusområde. Mark- och miljödomstolen upphävde beslutet, men det fanns inte fog för detta.
En man motsatte sig förvaltarskap och ville bara ha en god man som kunde hjälpa honom när han skulle sälja sig sommarstuga. Tingsrätten beslutade enligt hans vilja. Men hovrätten ändrade beslutet och beslutade om fullt förvaltarskap utan att höra mannen i frågan. Det var fel, menar HD.
Miljönämnden ålade livsmedelsbolaget att ta bort upprepningar av bland annat energivärdet och fetthalt på förpackningar för livsmedel för speciella medicinska ändamål. Enligt en EU-förordning får viss uppgifter inte upprepas på förpackningarna. HFD meddelar bolaget prövningstillstånd.
Läkemedelsverket godkände registreringen av ett läkemedel med Melatonin. Läkemedelsbolaget begärde att en befintlig rikslicens för ett apotekstillverkat preparat av samma slag. Verket avslog begäran och vidtog inga åtgärder. Förvaltningsrätten biföll läkemedelsbolagets överklagande. HFD finner dock att rätten inte skulle ha prövat frågan alls.
Bolaget reserverade medel för framtida personalutgifter och angav att det avsåg avgångsvederlag. Skatteverket menade att det snarare var fråga om pension. Kammarrätten instämmer med Skatteverket.
Försäkringskassan hade fattat beslut om en mans sjukpenninggrundande inkomst, men sänkte sedan summan. HFD slår fast att ett gynnande beslut inte kan ändras till den enskildas nackdel.
En man överklagade Försäkringskassans avvisning av hans ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan lämnade över frågan till förvaltningsrätten. Men Försäkringskassan skulle istället ha gjort en omprövning.
Konkurrensverket kritiserade 14 skånska kommuner för att de köpt sophanteringstjänster från ett avfallsbolag som kommunerna äger gemensamt. Kritiken medförde inga ytterligare åtgärder men kommunerna överklagade det ändå. Frågan är om det var överklagbart. HFD har meddelat prövningstillstånd.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar