Totaltjänst
Lex Total Immaterial
Lex Total Immaterialrätt omfattar avgöranden inom immaterialrättens område från och med 2007, från samtliga tingsrätter, Svea Hovrätt, Högsta Domstolen, Patentbesvärsrätten samt rättsfall från EG-domstolen och Förstainstansrätten. Rättsfallsdatabasen uppdateras löpande. Hela domen är scannad och texttolkad vilket gör hela textmassan sökbar.
Prova gratis
Här kan du skapa ett testkonto för att utan kostnad prova och utvärdera en eller flera av våra tjänster under en kortare period.
Genom att klicka på ”Registrera” och därmed skicka in din ansökan godkänner du att vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för dig att testa tjänsten. 

Senaste Nyheterna

Kommunen menade att marken med komplementbyggnaden inte borde få avstyckas eftersom det i översiktsplanen angavs att nyetableringar inte skulle tillåtas i området. Mark- och miljööverdomstolen finner dock att styckningslotten uppfyller villkoret för att vara en självständig enhet och att den pågående markanvändningen inte ändras efter avstyckningen.
När konkursbolagets bokföring återställts från en rensad hårddisk långt efter konkursutbrottet så har bokföringen enligt kammarrätten minskat betydligt i bevisvärde. Skatteverkets beräkningar i samband med revisionen har högre bevisvärde.
Länsstyrelsens skickade in en ansökan om utdömande av vite då en kvinna inte följt ett föreläggande om hovvård av hästar. Kvinnan delgavs ansökan genom spikning. Kammarrätten finner att en ansökan om utdömande av vite ska jämställas med en ansökan om stämning i brottmål och att ansökan därmed inte får delges genom spikning.
Länsförsäkring Kronoberg deklarerade för lågt underlag för särskild löneskatt för pensionskostnader (SLP). Kammarrätten finner, med hänvisning till att rätt belopp framgått av den årsredovisning som bifogats deklarationen, att Skatteverkets särskilda utredningsskyldighet aktualiserats och att inget skattetillägg ska tas ut.
En man var folkbokförd i Sverige. Enligt ett serbiskt dödsbevis avled en man med samma namn, födelseort och tidigare hustru. Skatteverket avslog en ansökan om att registrera mannens dödsfall med motiveringen att han, enligt folkbokföringen, var född 20 februari 1927, medan dödsbeviset anger att han var född den 22 februari. Mannens son överklagade beslutet till förvaltningsrätten och kammarrätten, som båda avslog överklagandena. Som skäl angavs att det inte fanns några kopior av pass eller andra identitetshandlingar i de personakter som förvaras av Migrations- verket. Det saknas därför konkret underlag som skulle kunna utvisa att fel födelsedatum antecknats i kyrkoboken och senare förts in i folkbokföringsregistret. Kammarrätten menade att det inte framgår klart av utredningen att det är samma man, även om vissa omständigheter talar för det. Sonen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat målet gällande beviskravet och bevisvärderingen vid prövningen av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne har avlidit utomlands. HFD finner att uppgifterna i det serbiska dödsbeviset överensstämmer på alla punkter utom födelsedatum. Det finns dock två olika datum också i Migrationsverkets personakter för mannen. HFD menar att det därför inte bör läggas alltför stor vikt vid att en siffra skiljer sig åt i födelsedatumet. HFD bifaller sonens överklagande.
Mark- och miljööverdomstolen nekar Karlstad kommun strandskyddsdispens för en brygganläggning med pir och flytbryggor intill en kaj. Det angelägna allmänna intresset i anläggningen kan inte grunda dispens då intresset inte överväger den skada på de höga naturvärdena i området som anläggningen kommer att medföra.
Göteborgscaféet förelades vid vite att införa och följa rutiner som säkerställde att sällskap höll minst en meters avstånd till andra sällskap. Kammarrätten upphäver föreläggandet då det inte tydligt framgår vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att föreläggandet ska anses vara uppfyllt.
Länsstyrelsen i Uppsala län beviljade Fyrishov AB tillstånd till utvidgad kameraövervakning av en bubbelpool, två kassor samt en korridor. Avsikten med övervakningen av kassor och korridor var att förebygga och utreda brott. Avsikten med övervakningen av bubbelpoolen var att förhindra olyckor. Datainspektionen yrkade att ansökan om övervakning av bubbelpoolen skulle avslås av integritetsskäl. Förvaltningsrätt och kammarrätt avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakning enligt 8 § kamerabevakning slagen (2018:1200).
Tornets golvbjälklag var öppet ned mot byggnadens andra våning och golvytan var därför begränsad. Mark- och miljööverdomstolen finner att det trots allt finns ett golvbjälklag i tornet och att det trots öppningen är möjligt att nyttja tornet på ett sådant sätt att det ska anses utgöra en våning. Byggnaden anses därför ha tre våningar.
Mannens lägenhet i Stockholm, som är familjens bostad, har enligt kammarrätten ett betydande värde och mannen kan efter utmätningen köpa en ersättningsbostad i närområdet. Därför medför utmätningen av familjebostaden inte sådana betydande skadeverkningar som är skäl till anstånd med betalning av skatt. Olägenheten att flytta är inte skäl nog.

Logga in

Legala Ord™

Här kan du fritt välja att spara flera eller enstaka sökord under den period du själv bestämmer. Det enda du behöver göra är att skriva in de ord du vill bevaka eller spara en sökning, så sköter systemet resten. 
Så fort det bevakade ordet eller uttrycket dyker upp i ett nytt dokument, så skickas en avisering till din e-post med länk till informationen.

Ange en beskrivning :
 

Beställningar

Nedan visas de domar som markerats för beställning.

Markerade domar