Målnummer
HD-O-5910-20
Datum
2021-06-11
RUBRIK
Rätt neka advokat dispens för att vara verksam i två bolag
KOMMENTAR
Advokatsamfundet avslog en advokats ansökan om dispens för att driva advokatverksamhet som delägare i två bolag - ett tyskt och ett svenskt. Advokaten har överklagat och målet gäller i första hand om han har rätt att överklaga Advokatsamfundets beslut att inte medge undantag från regeln i 7.4.2 VRGA om att advokatverksamhet inte får bedrivas i fler än ett bolag. Han har även yrkat att ett förhandsbesked ska hämtas in från EU-domstolen. HD avslår yrkandet om förhandsbesked och konstaterar att Advokatsamfundets tillämpning av regeln i 7.4.2 VRGA inte har varit godtycklig utan har skett med stöd av de normer som styrelsen har antagit som vägledande för god advokatsed. Beslutet kan inte heller på något annat sätt anses avvika från de kriterier som EU-domstolen har angett. Advokatens överklagande avvisas.
Saken
Beslut om dispens

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.