Målnummer
HD-O-5090-20
Datum
2021-07-13
RUBRIK
Advokaten åsidosatte god advokatsed på synnerligen försvårande sätt
KOMMENTAR
Advokatsamfundet har beslutat att utesluta en advokat ur samfundet. Han har överklagat beslutet och justitiekanslern har överlämnat ärendet till HD. Advokatsamfundet har tidigare tilldelat advokaten en varning. Disciplinnämnden har funnit att advokaten vid två tillfällen under relativt kort tid gjort sig skyldig till allvarliga brott mot god advokatsed i form av handlande i strid med restriktioner som hade meddelats klienterna. Enligt nämnden har kontakterna med en av klienterna framstått som särskilt allvarliga. Nämnden har konstaterat att restriktionsbrott normalt utgör ett mycket grovt åsidosättande av god advokatsed. HD finner att advokaten på ett allvarligt sätt åsidosatt god advokatsed. Överträdelser av det slag som han har gjort sig skyldig till riskerar att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för misstänkta och frihetsberövade personer. HD finner omständigheterna synnerligen försvårande och beslutar att advokaten skall uteslutas ur samfundet.
Saken
Överklagande av beslut i disciplinärende

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.