Målnummer
HD-O-4210-20
Datum
2021-07-13
RUBRIK
Åtalad får själv stå för kostnaden för extra bevisning
KOMMENTAR
Mannen åtalades för grovt häleri efter att ha förvarat stöldgods som enligt åklagaren hade ett värde på drygt 300 000 kronor. Mannen gjorde gällande att godset var värt betydligt mindre och åberopade ett värderingsutlåtande och vittnesförhör. Han yrkade ersättning för kostnaderna för värderingen. Tingsrätten dömde mannen för häleri av normalgraden, men avslog hans yrkande om ersättning för beviset. HD har meddelat prövningstillstånd och målet gäller den tilltalades rätt till ersättning av allmänna medel för bevisning. En första fråga är om mannen ska anses ha dömts för brottet i den mening som avses i 31 kap. rättegångsbalken. Därutöver behandlas regeringsformens krav på att rättegångar ska genomföras rättvist. HD konstaterar att den misstänkte har rätt att själv komplettera den utredning som lagts fram i förundersökningen och att åberopa egen bevisning i rättegången. Han eller hon får då själv bekosta utredningen och förhöret. Om den tilltalade döms för brottet ersätts en sådan rättegångskostnad, enligt 31 kap. 2 § rättegångsbalken, bara om åklagaren har orsakat kostnaden genom fel eller försummelse. När det gäller frågan om rättvis bedömning. HD konstaterar där att mannen dömts för den åtalade gärningen. Att tingsrätten har rubricerat gärningen mildare än vad åklagaren yrkat innebär inte att domen kan anses friande. Det finns därför inte förutsättningar att tillämpa 31 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken. Högsta domstolen finner att kostnaderna för mannens värdering av stöldgodset inte anses ha vållats honom genom fel eller försummelse av åklagaren. Han kan inte tillerkännas ersättning för sin rättegångskostnad heller på någon annan grund. Hans överklagande avslås.
Saken
Ersättning för kostnad för bevisning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.