Målnummer
HD-T-4171-20
Datum
2021-07-16
RUBRIK
Tidigare miljongåvor till hustrun skall räknas in i kvarlåtenskapen
KOMMENTAR
Paret träffades 2005 och gifte sig 2012. Mannen avled i sviterna av cancer ett år senare. Delägare i dödsboet var mannens barn från ett tidigare äktenskap. Fram till sin död gav mannen gåvor till sin hustru motsvarande ca 33 miljoner kronor och knappt 7 miljoner US-dollar. Genom bodelning inom äktenskapet fick kvinnan ytterligare 4,7 miljoner kronor, 3,7 miljoner US-dollar samt 400 000 Euro. Bodelningen föregicks av ett äktenskapsförord ungefär ett år tidigare där hustruns egendom var hennes enskilda egendom. När mannen avled var hans egendom giftorättsgods medan hustruns var enskild egendom. Behållningen enligt bouppteckningen uppgift till cirka 2,5 miljoner kronor och kvarlåtenskapen efter bodelningen till halva beloppet. Hustruns nettobehållning uppgick enligt bouppteckningen till ca 120 miljoner kronor. Mannens barn gjorde gällande att de nio gåvorna som han gett sin hustru inneburit betydande värdeöverföring till henne, att bodelningen ska jämföras med att bodelningen ska jämställas med gåva, att värdeöverföringarna är att likställa med testamente, att syskonens laglotter kränkts genom överföringarna, att värdet av egendomen ska läggas till mannens kvarlåtenskap vid beräkning av laglotterna och att hustrun ska betala ersättning till syskonen i sådan omfattning att deras laglotter inte kränks. Tingsrätt och hovrätt har delvis gett syskonen rätt och hustrun har överklagat målet till Högsta domstolen. Frågorna i Högsta domstolen är alltså om bodelningen under äktenskapet är ett bortgivande av egendom enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken och om den i så fall är att jämställa med testamente. Ytterligare frågor är om hela eller halva värdet av gåvorna och eventuellt bodelningslotten ska läggas till kvarlåtenskapen och om det finns särskilda skäl mot att tillämpa 4 §. HD konstaterar att hustrun erhållit egendom till ett mycket betydande värde vid en tidpunkt då mannen var allvarligt sjuk i cancer och av allt att döma hade förhållandevis kort tid kvar att leva. Bodelningen ska därför och med hänsyn till de faktiska omständigheter som hovrätten lagt till grund för bedömningen, ses som ett bortgivande av egendom för dödsfalls skull. Den ska därmed jämställas med testamente och tas med i beräkningen av syskonens laglotter. Högsta domstolen finner att vid beräkningen av syskonens laglotter skall hela värdet av gåvorna och hela värdet av hustruns bodelningslott vid bodelningen 2013 läggas till kvarlåtenskapen. HD bifaller syskonens talan helt.
Saken
Återbäring av gåva enligt 7 kap. 4 § ärvdabalken

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.