Målnummer
HD-PT-O-4545-21
Datum
2021-07-23
RUBRIK
HD prövar utmätning mot sexbarnsmamma
KOMMENTAR
Kronofogden har beslutat att utmäta en fastighet för en kvinnas skulder. Kvinnan har yrkat att hovrätten ska upphäva utmätningsbeslutet och har begärt inhibition. Hon har anfört att hon har sex hemmavarande barn med vissa svårigheter och att familjesituationen gör att utmätning inte kan anses försvarlig. Hovrätten har avslagit hennes överklagande och anger som skäl bland annat att en försäljning av fastigheten beräknas medföra att drygt en tredjedel av de utmätningsfordringar som besluten om utmätning avser kommer att bli betalda. En löneutmätning skulle behöva pågå under en längre tid för att utmätningsfordringama ska bli betalda. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd och beslutar att någon åtgärd för verkställighet av Kronofogdemyndighetens beslut inte får vidtas tills vidare.
Saken
Utmätning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.