Målnummer
HFD-918-20
Datum
2021-09-15
RUBRIK
Bara en siffra skiljer i angivet födelsedatum, dödsbevis kan godkännas
KOMMENTAR
En man var folkbokförd i Sverige. Enligt ett serbiskt dödsbevis avled en man med samma namn, födelseort och tidigare hustru. Skatteverket avslog en ansökan om att registrera mannens dödsfall med motiveringen att han, enligt folkbokföringen, var född 20 februari 1927, medan dödsbeviset anger att han var född den 22 februari. Mannens son överklagade beslutet till förvaltningsrätten och kammarrätten, som båda avslog överklagandena. Som skäl angavs att det inte fanns några kopior av pass eller andra identitetshandlingar i de personakter som förvaras av Migrations- verket. Det saknas därför konkret underlag som skulle kunna utvisa att fel födelsedatum antecknats i kyrkoboken och senare förts in i folkbokföringsregistret. Kammarrätten menade att det inte framgår klart av utredningen att det är samma man, även om vissa omständigheter talar för det. Sonen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat målet gällande beviskravet och bevisvärderingen vid prövningen av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne har avlidit utomlands. HFD finner att uppgifterna i det serbiska dödsbeviset överensstämmer på alla punkter utom födelsedatum. Det finns dock två olika datum också i Migrationsverkets personakter för mannen. HFD menar att det därför inte bör läggas alltför stor vikt vid att en siffra skiljer sig åt i födelsedatumet. HFD bifaller sonens överklagande.
Saken
Folkbokföring

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.