Målnummer
HD-PT-O-3828-20
Datum
2021-11-18
RUBRIK
Ingen immunitet mot utmätning av kazakiska statens egendom
KOMMENTAR
Efter en tvist mellan investerare och Kazakstan hölls skiljeförfarande i Stockholm. Enligt skiljedomen förpliktades Kazakstan att betala 500 miljoner USD och ersättning för investerarnas rättegångskostnader. Kazakstan väckte klandertalan avseende skilj edomen. Hovrätten lämnade talan utan bifall. Kazakstan klagade därefter över domvilla och ansökte om resning av hovrättens dom. Högsta domstolen avslog såväl domvilloklagan som resningsansökan. Sedan investerarna begärt verkställighet av skiljedomen beslutade Kronofogdemyndigheten om utmätning av värdepapper i en värdepappersdepå hos banken SEB, medel på ett kontantkonto i SEB och fordringar kopplade till värdepappren. Utmätningsbesluten fattades med hänvisning till att egendomen ansågs tillhöra Kazakstan. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om det råder immunitet mot verkställighet i den egendom som omfattas av Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt har förklarats vilande. Högsta domstolen förklarar att det inte råder immunitet mot verkställighet i den egendom som omfattas av Kronofogdemyndighetens utmätningsbeslut. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd beträffande målet i övrigt och återförvisar målet till hovrätten för fortsatt behandling.
Saken
Utmätning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.