Målnummer
HD-B-6197-20
Datum
2021-12-01
RUBRIK
Bedrägeriåtalad kunde dömas i sin frånvaro
KOMMENTAR
Mannen åtalades för flera fall av grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning under åren 2009-2014 efter att ha gjort ett stort antal inköp för eget bruk men genom falska fakturor till sin arbetsgivare vilselett arbetsgivaren att betala inköpen. Huvudförhandlingen i tingsrätten ställdes in vid flera tillfällen och kunde genomföras först vid sjätte försöket. Tingsrätten frikände mannen från åtalet. Åklagaren överklagade domen och åberopade ny muntlig bevisning inför hovrättsförhandlingen. Målet sattes ut till huvudförhandling i hovrätten vid sex tillfällen utan att någon förhandling kunde genomföras. De fyra sista gångerna berodde detta på den åtalades hälsotillstånd. Slutligen underrättades mannen om att målet skulle sättas upp på nytt under hösten 2020 och om hans hälsotillstånd var oförändrat skulle man överväga att pröva målet i hans frånvaro och hålla tilläggsförhör per telefon. Huvudförhandlingen i hovrätten hölls på detta sätt. Hovrätten dömde mannen till elva fall av grovt bedrägeri. Med hänsyn till den långa handläggningstiden och till att mannen på grund av sin sjukdom skulle drabbas oskäligt hårt av ett straff utmätt efter brottens straffvärde, har hovrätten emellertid bestämt påföljden till villkorlig dom och böter. HD har prövat om mannens frånvaro från huvudförhandlingen i hovrätten har inneburit hinder för hovrätten att pröva åtalet mot honom. HD har funnit att mannens frånvaro inte inneburit hinder för hovrätten att avgöra målet. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. Hovrättens dom står därmed fast.
Saken
Grovt bedrägeri

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.