Målnummer
HD-T-5613-20
Datum
2021-12-01
RUBRIK
Bolagets köpare bidrog till att omsättningen aldrig nådde målet
KOMMENTAR
Bolaget A:s samtliga aktier såldes till bolaget B, som varit samarbetspartner med A. Enligt avtalet skulle köparna bland annat överta hälften av ett borgensåtagande om 800 000 kronor som säljaren hade gentemot banken. Dessutom skulle de överta resterande del av borgensåtagandet när bolagets omsättning översteg 10 miljoner. Omsättningen kom dock aldrig att överstiga det belopp som angavs i avtalet. Genom en inkråmsaffär överläts bolagets samtliga tillgångar till ett nytt bolag, som ägdes av köparna. A försattes senare i konkurs efter egen ansökan. Säljaren betalade 400 000 kronor till banken enligt sitt resterande borgensåtagande och krävde köparna på samma belopp. Köparna bestred sin betalningsplikt och anförde att bolaget inte hade uppnått någon omsättning på 10 miljoner kronor. Både tingsrätt och hovrätt fann att omsättningen i Bolag A skulle ha överstigit 10 miljoner kronor om verksamheten uteslutande hade bedrivits i bolaget. Tingsrätten förpliktade därför köparna att betala de 400 000 kronorna. Hovrätten ändrade domen och ogillade käromålet. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd med utgångspunkt i bedömningen att Bolag A:s omsättning skulle ha överstigit 10 miljoner kronor om verksamheten även fortsättningsvis uteslutande hade bedrivits i bolaget. Målet gäller om köparna har haft en skyldighet att lojalt verka for att uppnå den omsättning som skulle utlösa det avtalade åtagandet att överta säljarens resterande borgensåtagande och om de i så fall har ådragit sig skadeståndsskyldighet genom att åsidosätta denna skyldighet. Högsta domstolen finner att köparna vidtagit en ett antal åtgärder som påverkat möjligheterna att uppnå den högre omsättningen, utan att en stor del av omsättningen hamnade utanför bolaget. Åtgärderna motverkade direkt det mellan parterna förutsatta omsättningsmålet. Köparna har inte visat att åtgärderna var företagsekonomiskt nödvändiga. Det innebär att köparna inte efter bästa förmåga har verkat för att omsättningsmålet skulle uppnås. De har därmed åsidosatt den lojalitetsplikt som avtalet innefattade. Högsta domstolen ändrade därför hovrättens dom och fastställer tingsrättens domslut.
Saken
Fordran

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.