Målnummer
HD-PT-T-3982-20
Datum
2021-12-02
RUBRIK
Försäkringsbolaget har bevisbördan i mål om bilbrand inte var anlagd av tredje man
KOMMENTAR
En man ägde en personbil som var försäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingick en brandförsäkring, som innehöll en särskild reglering för anlagd brand. Försäkringen omfattade i den delen skada genom brand som anlagts av tredje man. Bilen förstördes genom brand och tvist har uppstått om mannen har rätt till försäkringsersättning på grund av branden. Både tingsrätten och hovrätten har ansett att mannen ska göra det mer antagligt att branden anlagts av tredje man än att den orsakats på samma sätt. Tingsrätten fann att mannen uppfyllt sin bevisbörda medan hovrätten kommit till motsatt slutsats. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om partemas bevisbörda och beviskravet för sådana omständigheter som har betydelse för om motorfordonsförsäkringen gäller för den påstådda skadan eller inte. Frågan om prövningstillstånd rörande målet i övrigt har förklarats vilande. Högsta domstolen förklarar dels att Länsförsäkringar Stockholm har bevisbördan för att den i målet aktuella branden inte har anlagts av tredje man, dels att beviskravet ska ligga på den nivå som normalt tillämpas i tvistemål. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd rörande målet i övrigt, undanröjer hovrättens dom och återförvisar målet till hovrätten för ny behandling.
Saken
Försäkringsersättning m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.