Målnummer
HD-T-3131-21
Datum
2022-05-11
RUBRIK
Revisionsfirman får betala skadestånd för felaktig rådgivning
KOMMENTAR
En fastighetskoncern anlitade en revisionsfirma för att utreda vissa skattemässiga konsekvenser av att överlåta en fastighet till ett bolag i koncernen. Revisionsfirman meddelade att överlåtelse skulle ske utan att fastighetsbolaget skulle åsamkas någon skattekostnad. Fastighetskoncernen beslutade då att överlåta fastigheten. Koncernen belades dock med en skatteavgift på 1,5 miljoner kronor och yrkar att revisionsfirman skall åläggas att betala skadestånd för felaktig och vårdslös rådgivning. Tingsrätten ogillade käromålet. Hovrätten, som dock inte var enig, fastställde tingsrättens dom. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd. HD menar att rådgivaren i och för sig hade goda skäl för sitt antagande. Men det handlade samtidigt om en utpräglat udda situation där förarbetena till stämpelskattelagen inte gav någon ledning och frågan inte heller hade behandlats närmare i den juridiska litteraturen. Med hänsyn till hur viktigt det var för företaget att det inte skulle uppstå några negativa skattekonsekvenser fanns det anledning för rådgivare att undersöka saken närmare, exempelvis genom att kontakta Lantmäteriet och höra hur myndigheten brukade bedöma frågan. I varje fall borde man från revisionsfirmans sida inte ha lämnat besked som måste ha uppfattats så att uppskov skulle komma att medges. HD finner därmed att revisionsfirman handlat oaktsamt. Företaget har därför drabbats av en skada som får anses svara mot utgiften av stämpelskatten. I avtalet mellan företaget och revisionsfirman finns en klausul om ansvarsbegränsning som begränsar ansvaret för skador till tio prisbasbelopp, om inte skadan orsakats genom uppsåt eller grov vårdslöshet. HD:s slutsats är att skadeståndsskyldigbet ska begränsas till det belopp som följer av den avtalade ansvarsbegränsningen, 444 000 kr.
Saken
Skadestånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.