Målnummer
HFD-5807-19
Datum
2022-05-13
RUBRIK
Konkursad leverantörs avtal kunde överlåtas utan ny upphandling
KOMMENTAR
Kammarkollegiet har upphandlat fyra ramavtal avseende inköp av datorer, bildskärmar, surfplattor m.m. genom selektivt förfarande. Sjutton anbuds- sökande kvalificerade sig och gick vidare till selektering. Om fler än nio anbudssökande kvalificerade sig för att lämna anbud skulle ett urval göras utifrån högst mervärde. Nio bolag hörde till de anbudssökande med högst mervärde. Ett av dessa bolagen tilldelades avtal inom samtliga fyra ramavtalsområden. När detta bolag försatts i konkurs överlät konkursförvaltaren ramavtalet till ett annat av de bolag som deltagit i upphandlingen. Detta avtal hade dock inte hört till de bolag med högst mervärde. Överlåtelsen godkändes dock av Kammarkollegiet. Ett bolag som haft högst mervärde ansökte hos förvaltningsrätten att ramavtalet skulle ogiltigförklaras. Förvaltningsrätten avslog ansökan, men kammarrätten biföll överklagandet och beslutade att ramavtalen var ogiltiga. Kammarkollegiet och leverantören som övertagit ramavtalet har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat om en ny leverantör, som sedan den ursprungliga leverantören försatts i konkurs övertar enbart den ursprungliga leverantörens rättigheter och skyldigheter enligt ett upphandlat ramavtal, ska anses ha inträtt i dennes ställe, vilket är en förutsättning för att en ny upphandling av avtalet inte ska behöva göras. Högsta förvaltningsdomstolen finner att samtliga förutsättningar var uppfyllda för att ett byte av leverantör i ramavtalen skulle få ske utan en ny upphandling. Ramavtalet är därför inte ogiltigt. HFD upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens beslut.
Saken
Överprövning av avtals giltighet

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.