Målnummer
FG-15009-21
Datum
2022-05-09
RUBRIK
Båda anbuden skulle ha förkastats
KOMMENTAR
Göteborgs hamn har upphandlat totalentreprenad för Ellandanslutning för Tankers. Två bolag lämnade anbud. Ett av bolagens anbud förkastades, då det inte uppfyllde upphandlingskravet att anbudet skulle lämnas in på svenska. De angivna referensuppdragen var skrivna på engelska och tre inlämnade CV var på norska. Bolaget överklagade till förvaltningsrätten och anförde att en snäv tillämpning av ett språkkrav kan ha en hämmande effekt på konkurrensen och därmed motverka nyss nämnt syfte. Dessutom, menade bolaget hade den andra anbudsgivaren inte heller uppfyllt samtliga upphandlingskrav, utan gjort flera reservationer mot upphandlingskraven. Trots det hade det anbudet antagits. Förvaltningsrätten finner att det överklagande bolaget inte uppfyllt språkkravet i anbudet och att det därför var rimligt att förkasta anbudet. Men förvaltningsrätten finner också att det andra, antagna, bolagets anbud innehåller skrivningar som innebär att kraven i upphandlingsdokumentet väsentligen ändrats och att detta inte är något som hamnen kan acceptera genom förhandling. Därför skulle det anbudet också rätteligen ha förkastats. Eftersom endast två anbud lämnats in och båda skulle ha förkastats beslutar förvaltningsrätten att upphandlingen skall göras om.
Saken
Överprövning enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, förkortad LUF Förvaltningsrätten bifaller ansökan och beslutar att Göteborgs Hamn AB:s upphandling Ellandanslutning Tankers, 9201-21014, totalentreprenad ska göras om.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.