Målnummer
HS-P-12914-21
Datum
2022-06-17
RUBRIK
Förskjutning i fasad innebär inte att huset ska betraktas som två byggkroppar
KOMMENTAR
Byggnadsnämnden beviljade bygglov för tillbyggnad i form av bl a ytterligare en våning på en del av ett enbostadshus. Länsstyrelsen upphävde beslutet med motiveringen att åtgärden strider mot detaljplanen i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. Mark- och miljödomstolen har däremot kommit fram till att åtgärden är förenlig med detaljplanen. Mark- och miljööverdomstolen har prövat om tillbyggnaden är förenlig med detaljplanen i fråga om byggnadshöjd och våningsantal. För fastigheten gäller en stadsplan från 1962 som anger att högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,5 meter och att två våningar får uppföras. Mark- och miljödomstolen har delat upp byggnaden i två byggnadskroppar vid beräkningen av byggnadshöjd och våningsantal, och bedömt att byggnaden utgörs av en byggnadskropp på den lägre marknivån närmast och att resterande del av huset utgör en byggnadskropp. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar att byggnadens utformning, med ett plan som sträcker sig över hela byggnaden från nord till syd, gör att den uppfattas som en sammanhängande enhet. Förskjutningen av fasadlivet i sidled gör inte att byggnaden kan anses bestå av skilda byggnadskroppar. Mark- och miljööverdomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning av beräkningsgrunden och av byggnadshöjden, som därmed överskrids med cirka 2,7 meter. Dessutom får byggnaden då också tre våningar, vilket strider mot detaljplanen. Förutsättningar för att ge bygglov saknas därmed.
Saken
Bygglov för tillbyggnad på enbostadshus på fastigheten Älvsborg 31:3 i Göteborgs kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.