Målnummer
HD-P-4243-21
Datum
2022-06-21
RUBRIK
Byggnadsnämnd ska inte förhala förhandsbesked
KOMMENTAR
Högsta domstolen har prövat om en byggnadsnämnd har rätt att avslå ansökan om förhandsbesked med enbart den motiveringen att detaljplaneläggning av fastigheten först ska ske, eller om - och i så fall under vilka omständigheter - ett sådant beslut strider mot proportionalitetsprincipen. För den aktuella fastigheten har detaljplanekravet hävdats från nämndens sida i vart fall sedan början av 1990-talet. För bedömningen av om byggnadsnämnden har haft fog att avslå ansökan om förhandsbesked - med motiveringen att detaljplaneläggning av fastigheten först ska ske - saknar det betydelse att fastigheten under en del av tiden har haft andra ägare. Några specifika behov avseende markanvändningen på den aktuella fastigheten som bara kan tillgodoses genom en kommande detaljplan har inte anförts av nämnden och det har inte heller framkommit att det finns någon konkret plan för detaljplaneläggning. Det kan härtill konstateras att fastigheten är belägen inom ett område där bebyggelsen i huvudsak redan är detaljplane- lagd samt att det icke-detaljplanelagda området i fråga i sin helhet är avgränsat och av förhållandevis begränsad storlek. HD finner att nämnden inte har haft fog för att fortsatt avslå ansökan om förhandsbesked med motiveringen att fastigheten och området måste detaljplaneläggas. Ansökan ska prövas med bortseende från nämndens invändning om kravet på detaljplan.
Saken
Förhandsbesked för parhus på fastigheten Kyvik 5:295 i Kungsbacka kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.