Målnummer
HD-T-3918-21
Datum
2022-06-21
RUBRIK
Det tidigare testamentet gäller
KOMMENTAR
Kvinnan hade inga bröstarvingar när hon avled, däremot syskonbarn. Hon hade upprättat tre testamenten. Det första tillsammans med sin make. Efter hennes makes död, 2012, upprättade hon ett testamente enligt vilket hela hennes kvarlåtenskap skulle tillfalla Hjärt-Lungfonden. 2017 upprättade hon ett nytt testamente, som innebar att hennes syskon och deras avkomlingar inte skulle ärva henne och att hela kvarlåtenskapen, förutom 10 000 kr, skulle tillfalla en vän. 1 testamentet angavs också att det skulle ersätta tidigare upprättade testamenten. Efter hennes bortgång återfanns originalet till testamentet från 2017, sönderrivet och en kopia med anteckningen att det inte längre skulle gälla. Kopior av testamentet från 2012 två återfanns också, inklusive originalet, som låg i ett bankfack. Arvingarna väckte klandertalan och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att 2012 års testamente saknar rättsverkan. Tingsrätten biföll käromålet. Hovrätten har ändrat tingsrättens dom och ogillat käromålet. Målet gäller vad som krävs för att en återkallelse av ett testamente ska anses ha tagits tillbaka så att testamentet återigen blir giltigt samt vad som ska gälla i fråga om bevisbörda och beviskrav. HD konstaterar att Hjärt-Lungfonden måste styrka att kvinnan har återtagit sin återkallelse av 2012 års testamente och att det var hennes yttersta vilja att det testamentet på nytt skulle gälla. HD konstaterar också att kvinnan uteslutit sina arvingar i sina testamenten. 12017 års testamente har hon dessutom uttryckligen angett att hennes syskon och deras avkomlingar inte ska ärva henne. Vittnen har också uppgett att hon uttryckligen sagt att hennes släktingar inte skulle ärva henne. HD finner det utrett att hon inte velat att hennes legala arvingar skulle ärva henne. Hon har också förstört testamentet från 2017, medan testamentet från 2012 fanns kvar, både originalet och kopior. HD finner det styrkt att 2012 års testamente ger uttryck för hennes yttersta vilja och på nytt fått giltighet.
Saken
Klander av testamente

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.