Målnummer
HFD-511-21
Datum
2022-06-29
RUBRIK
Ingen omsättning när konkursboet inte hade förfoganderätt
KOMMENTAR
Bolag A ingick ett lösöresköpeavtal med Bolag B, avseende 35 järnvägsvagnar. Avtalet angav att äganderätten skulle återgå till A när bolaget infriat sina åtaganden mot B, enigt ett skuldebrev. A fortsatte använda vagnarna i sin verksamhet. A överlät senare sin verksamhet till C, inklusive rättigheter och förpliktelser i lösöreköpeavtalet. C försattes senare i konkurs och verksamheten upphörde. Järnvägsvagnarnas värde var då avsevärt lägre än skulden till B. På grund av det låga värdet ville konkursboet inte inträda i lösöreköpeavtalet. B ansåg sig härigenom ha förvärvat vagnarna av boet för ett belopp som motsvarade den fordran som B hade på C. Skatteverket påförde konkursboet utgående moms för omsättningen av järnvägsvagnarna. Enligt myndigheten skedde ett tillhandahållande när boet underrättade B om att det inte inträdde i lösöreköpsavtalet och ersättningen bestod av kvittningen mot den återstående fordran. Förvaltningsrätten biföll konkursboets överklagande och kammarrätten avslog Skatteverkets överklagande. Båda domstolarna avslog konkursboets yrkanden om ersättning för kostnader med motiveringen att de avsåg sådant eget arbete som inte berättigar till ersättning, eftersom det utförts av en ställföreträdare för konkursboet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att för att järnvägsvagnarna ska anses ha ingått i konkursboet krävs att de kunde utmätas för C:s skulder. Det är ostridigt i målet att B hade separationsrätt till vagnarna vid konkursutbrottet och att de i och med att konkursboet meddelade att det inte ville inträda i lösöreköpsavtalet ansåg sig ha förvärvat vagnarna. Vagnarna har således inte kunnat bli föremål för utmätning för C:s skulder och de har därmed aldrig ingått i konkursboet. Eftersom vagnarna inte ingick i konkursboet har boet inte haft någon sådan förfoganderätt till dem som är en förutsättning för att boet ska kunna omsätta dem. Konkursboet har således inte omsatt järnvägsvagnarna och boet är därmed inte skyldigt att betala någon mervärdesskatt. Skatteverkets överklagande ska därför avslås. Konkursboet har inte överklagat kammarrättens dom. Yrkandet om ersättning för kostnader i förvaltningsrätten och kammarrätten ska därför avvisas.
Saken
Mervärdesskatt och ersättning för kostnader

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.