Målnummer
HFD-447-22
Datum
2022-07-05
RUBRIK
Eftergivet lån från moderbolaget är inte skattepliktigt
KOMMENTAR
Det tyska moderbolaget hade lånat ut pengar till sitt svenska dotterbolag, "Sweden AB". Sweden AB har i sin tur ett antal dotterbolag och avsikten är att fusioneras ihop med dessa. Moderbolaget övervägar att lämna fordringarna som aktieägartillskott när Sweden AB fusionerats med sina dotterbolag och tagit över deras underskott. Sweden AB ansökte om förhandsbesked om ifall ett tillskott av det tyska moderbolagets aktieägarlån till bolaget är att anse som ett ej skattepliktigt aktieägartillskott motsvarande lånens nominella belopp. Om så inte var fallet ville Sweden AB veta om tillskottet i stället är att anse som ett ackord som utöver att reducera bolagets skattemässiga underskott även utgör en skattepliktig inkomst för bolaget till den del ackordsbeloppet överstiger underskotten. Skatterättsnämnden fann att ett tillskott av aktieägarlånen är att anse som ett ej skattepliktigt aktieägartillskott endast till den del det motsvarar fordringarnas marknadsvärde vid tidpunkten för tillskottet. Vidare fann nämnden att eftersom Sweden AB inte är på obestånd aktualiseras inte de regler och den praxis som rör ackord och ackordsvinster. Den del av aktieägarlånens nominella belopp som överstiger fordringarnas marknadsvärde utgör därmed en skattepliktig inkomst. Högsta förvaltningsdomstolen menar att moderbolagets långivning och den efterföljande eftergiften måste ses i ett sammanhang. Den verkliga innebörden av förfarandet är att bolaget fått ett tillskott från moderbolaget motsvarande fordringarnas nominella belopp. Högsta förvalntingsrätten ändrar Skatterättsnämndens besked och förklarar att tillskottet inte är skattepliktigt för Sweden AB och den andra frågan förfaller därmed.
Saken
Förhandsbesked om inkomstskatt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.