Målnummer
HFD-4471-21
Datum
2022-07-06
RUBRIK
Om ett skall-krav inte uppfyllts hjälper det inte att andra var felaktiga
KOMMENTAR
Region Jönköpings län genomför en upphandling av ett funktionsavtal för dialysbehandling genom öppet förfarande. Ett anbud förkastades då bolaget inte bedömdes uppfylla samtliga obligatoriska krav och kontraktet tilldelades en annan leverantör. Bolaget ansökte om överprövning och gjorde gällande att kraven avseende användarvänlighet, funktion och hygien var utformade på ett sådant sätt att de står i strid med upphandlingsregelverket. Regionen bestred att så skulle vara fallet och anförde att bolagets anbud - förutom att det inte uppfyllde dessa krav - inte heller uppfyllde ett av de obligatoriska kraven på dialysutrustningen, eftersom testning visat att värmedesinfektionsprogrammet inte fungerade. Förvaltningsrätten avslog bolagets ansökan om överprövning och ansåg att bolagets anbud rätteligen hade förkastats eftersom varken kraven avseende användarvänlighet, funktion och hygien eller kravet på värmedesinfektion var uppfyllda. Kammarrätten biföll bolagets överklagande och beslutade att upphandlingen skulle göras om. Kammarrätten fann att det visserligen var rätt att förkasta anbudet på grund av att att kravet på värmedesinfektion inte var uppfyllt. Enligt kammarrätten var emellertid kraven avseende användarvänlighet, funktion och hygien utformade på ett sådant sätt att de stod i strid med principen om öppenhet och detta hade medfört att bolaget hade lidit eller kunnat komma att lida skada. Högsta förvaltningsrätten finner att det var riktigt att förkasta bolagets anbud eftersom det är utrett att deras värmedesinfektionsprogram inte uppfyllde kravet på automatisk start. Ingenting talar för att bolaget skulle ha befunnit sig i ett bättre läge om de av kammarrätten konstaterade bristerna vid utformningen av andra obligatoriska krav inte hade förelegat. HFD finner därmed att en leverantör vars anbud rätteligen har förkastats av den upphandlande myndigheten till följd av att anbudet inte har uppfyllt ett visst obligatoriskt krav, kan inte anses ha lidit eller kunnat komma att lida skada till följd av brister i utformningen av andra obligatoriska krav. HFD upphäver kammarrättens dom och fastställer förvaltningsrättens avgörande.
Saken
Offentlig upphandling

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.