Målnummer
HD-PT-T-538-22
Datum
2022-09-12
RUBRIK
HD prövar ersättning på grund av avverkningsförbud
KOMMENTAR
Ett skogsbolag anmälde till Skogsstyrelsen en planerad föryngringsavverkning på ett 17,4 hektar stort område. Skogsstyrelsen förbjöd vid vite all avverkning inom området eftersom det skulle riskera att skada eller förstöra tjädrars fortplantningsområde eller viloplatser. Skogsstyrelsen meddelade att länsstyrelsen skulle kunna lämna dispens från artskyddsbestämmelserna för åtgärden. Mark- och miljödomstolen avslog bolagets överklagande och länsstyrelsen avslog ansökan om dispens. Bolaget har därefter stämt staten genom Kammarkollegiet med ett yrkande om ersättning för det intrång som bolaget ansåg att Skogsstyrelsens beslut innebar i bolagets verksamhet. Mark- och miljödomstolen biföll bolagets talan och förpliktade staten att ersätta bolaget med 3 392 000 kr. Staten, genom Kammarkollegiet, överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som menade att ett beslut som innebär, eller fastställer, inskränkningar i den pågående markanvändningen kan ge rätt till ersättning också om beslutet grundas på fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen och inte innebär annat än vad som direkt kan anses följa av dessa bestämmelser. Kammarkollegiet har invänt att det endast är en liten del av fastigheten som påverkas av förbudet. Det är inte heller fråga om ett totalt avverkningsförbud eftersom förbudet endast gäller så länge som tjädrarna finns kvar i området. Mark- och miljööverdomstolen menade att utgångspunkten vid bedömningen av om ersättning ska utgå bör vara de befintliga förhållandena, om det inte finns särskilda skäl att anta att dessa kommer att förändras inom en rimlig tid. Kan det förutses att en inskränkning endast kommer att gälla under en kortare tid, bör det kunna leda till bedömningen att den pågående markanvändningen ändå inte avsevärt försvåras. Av vad som framkommit har ett fortplantnings- område för tjädrar funnits i området under flera år och det finns inte något särskilt som talar för att de kommer att överge området. Det finns således inte anledning att neka ersättning av detta skäl. Domstolen ansåg att markanvändningen på de berörda delarna av den aktuell fastigheten avsevärt försvårats och skogsbolaget därför hade rätt till ersättning. Staten ska därför förpliktas att betala det yrkade beloppet. Kammarkollegiet har överklagat till Högsta domstolen som meddelar prövningstillstånd.
Saken
Ersättning på grund av avverkningsförbud

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.