Målnummer
HFD-3202-21
Datum
2022-09-16
RUBRIK
Hemtjänsttillstånd ska inte dras in på grund av misskötsam redovisningsbyrå
KOMMENTAR
Bolaget bedriver hemtjänst sedan 2012. Inspektionen för Vård och Omsorg har beslutat att neka fortsatt tillstånd med hänvisning till ekonomisk misskötsel sedan bolaget och dess företrädare inte betalat skatter och avgifter i tid och inte lämnat in redovisningar och deklarationer i tid. Förvaltningsrätt och kammarrätt avslog bolagets överklagande. Bolaget har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen och anför att att inga anmärkningar hade riktats mot bolaget förrän det anlitade en ny redovisningsbyrå. Den ansvariga personen där misskötte sin uppgift. När bolaget fick information om detta bytte man redovisningsbyrå och därefter har hanteringen skötts korrekt. HFD har nu prövat om tillstånd att bedriva hemtjänst kan beviljas trots att bolaget och dess företrädare vid flera tillfällen inte har fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna. HFD konstaterar att merparten av företagets brister hänför sig till en begränsad tidsperiod och är direkt kopplade till att den nya redovisningsbyrån misskötte sitt uppdrag. Visserligen hade bolaget inte tillräckligt bra rutiner för att kunna kontrollera redovisningen, men samtidigt hade företrädarna knappast anledning att tro att det plötsligt skulle uppstå problem med förvaltningen. Bolaget har också uppgett att de hade löpande kontakter med redovisningsbyrån utan att få indikationer på att något var fel. Det saknas anledning att ifrågasätta den uppgiften menar HFD som anser att bristerna får bedömas vara ursäktliga. HFD finner också att bolaget omgående vidtog åtgärder när bristerna uppdagades och nya rutiner har införts med den nya redovisningsbyrån. HFD finner därför att det som har framkommit i målet inte är tillräckligt för att ifrågasätta företrädarnas vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. HFD upphäver underinstansernas avgöranden och återförvisar målet till IVO för prövning av övriga förutsättningar för att få bedriva hemtjänst.
Saken
Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.