Målnummer
HFD-3274-21
Datum
2022-09-16
RUBRIK
Hemtjänstbolagets brister var tillfälliga och rättades snabbt
KOMMENTAR
Sedan 1 januari 2019 krävs tillstånd från IVO för att bedriva hemtjänst yrkesmässigt. Tidigare krävdes inget sådant tillstånd. IVO beslutade att ett företag som bedrivit hemtjänst sedan 2014 inte skulle få fortsätta verksamheten, på grund av ekonomisk misskötsamhet och att verksamheten inte bedrivits enligt aktiebolagslagens regelverk. Under 2018 hade det egna kapitalet understigit hälften av det registrerade aktiekapitalet utan att bolaget upprättat någon kontrollbalansräkning. Bolaget hade inte heller haft någon revisor för åren 2016 och 2017. Förvaltningsrätt och kammarrätt hade avslagit bolagets överklagande. HFD prövar frågan om tillstånd att bedriva hemtjänst kan beviljas trots att bolagets företrädare inte har följt grundläggande bestämmelser i det bolags- rättsliga regelverket. HFD finner att det inte framkommit annat än att bolaget haft en stabil ekonomi och betalat sina skulder. Inte heller finns det något som tyder på att det ägnat sig åt ogenomtänkt eller oseriöst företagande. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen kan därför bolagets bristande efterlevnad av denna del av det bolagsrättsliga regelverket inte anses så allvarlig att tillstånd bör nekas på den grunden. Det förhållandet att bolaget inte har haft en revisor trots att det funnits krav på det utgör ett allvarligt åsidosättande av det bolagsrättsliga regelverket. Bolaget har bedrivit hemtjänst sedan 2014. Fram till och med 2016 omfattades det inte av något krav på att ha revisor, men från och med 2017 gjorde bolaget det. Bolaget har uppgett att avsaknaden av revisor under 2017 berodde på ett förbiseende. När det upptäcktes anlitade bolaget en auktoriserad revisor. HFD konstaterar att bristerna i efterlevnad av regelverket pågick under en begränsad tid och det saknas anledning att ifrågasätta bolagets uppgifter om att det handlade om ett förbiseende. Mot den bakgrunden menar HFD att bristen anses ursäktlig. HFD finner inte att det fins grund för att avslå bolagets ansökan om att bedriva hemtjänst och bifaller överklagandet.
Saken
Tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.