Målnummer
HD-PT-P-3311-22
Datum
2022-09-19
RUBRIK
HD prövar bygglov med speciallösning över servitut med spillvattenledning
KOMMENTAR
Sedan 1963 finns ett servitutsavtal mellan Sollentuna kommun och en fastighetsägare i kommunen. Avtalet gav kommunen rätt att dra fram och bibehålla en spillvattenledning på fastigheten. Avtalet gav också kommunen rätt att reparera eller lägga om ledningen vid behov. För att kunna utföra sådana åtgärder, och för tillsynen av ledningen, avtalades att kommunen skulle ha fritt och obehindrat tillträde till fastigheten. Innehavare av servitutet är idag Sollentuna Energi. 2016 avstyckades en del av fastigheten med det befintliga bostadshuset. Stamfastigheten är idag inte bebyggd, men fastighetsägaren har ansökt om byggnadslov för enbostadshus där. Huset är tänkt att placeras i ett läge ovanför spillvattenledningen. Sollentuna Energi har motsatt sig bygglov och anfört att bolagets servituts- rättighet väsentligen kommer att inskränkas på grund av byggnadens placering. Fastighetsägaren menar att byggnadens utformning, med ett frilagt utrymme i form av en tunnelliknande konstruktion ovanför ledningen tillgodoser bolagets rätt enligt servitutsavtalet.Enligt bygglovsritningarna ska byggnaden anpassas på ett sådant sätt att bolaget även framöver ska kunna få åtkomst till servitutsområdet och vid behov även använda grävmaskin för arbete med ledningen. Mark- och miljööverdomstolen anser inte att bolagets rätt enligt servitutsavtalet - eller det allmänna intresse som servitutet representerar - kommer att inskränkas i beaktansvärd omfattning genom att byggnaden uppförs enligt ritningarna. Mark- och miljööverdomstolen avslog därför Sollentuna Energis överklagande. Men domstolen ansåg också att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av Högsta domstolen och tillåter att domen överklagas. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.
Saken
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.