Målnummer
HFD-2637-21
Datum
2022-09-20
RUBRIK
Forskarskattenämnden ska inte beakta andra jobb än det som ansökan gäller
KOMMENTAR
En tysk forskare anställdes på ett svenskt bolag i oktober 2016. Han arbetade huvudsakligen på distans från Tyskland och var begränsat skattskyldig i Sverige och beskattades enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. 2019 tillträdde han en ny tjänst hos samma arbetsgivare. Denna tjänst medförde mer närvaro i Sverige och han skulle därför bli obegränsat skattskyldig här. Han ansökte om skattelättnader hos Forskarnämnden för sin nya tjänst. Forskarskattenämnden fann att ansökan hade kommit in för sent och avvisade den. Eftersom han varit anställd hos samma arbetsgivare sedan 2016 och en del av arbetet med viss regelbundenhet utförts i Sverige sedan dess, ansåg nämnden att han fick anses ha påbörjat arbete i Sverige 2016. Ansökan hade därför kommit in senare än tre månader efter det att arbetet påbörjats. Både Förvaltningsrätten i Stockholm och Kammarrätten i Stockholm gjorde samma bedömning som Forskarskattenämnden och avslog mannens överklaganden. Mannen har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som konstaterar att såväl bestämmelsen i 6 § andra stycket lagen om Forskarskattenämnden som den materiella bestämmelsen i 11 kap. 22 § andra stycket inkomstskattelagen utgår från den tidpunkt när arbetet påbörjas. Ansökningsfristen utgår alltså från tidpunkten för påbörjandet av det arbete som en sökande enligt sin ansökan önskar få prövat mot de materiella bestämmelserna i inkomstskattelagen. Rättidsprövningen ska alltså inte beakta andra arbeten än det som ansökan faktiskt gäller. Mannens ansökan gäller tjänsten han påbörjade 21 oktober 2019 och ansökan kom in till Forskarskattenämnden den 28 oktober 209. Det var därför fel att avvisa hans ansökan. HFD upphäver underinstansernas avgöranden och återvisar målet till Forskarskattenämnden för att pröva om förutsättningarna för att bevilja mannen skattelättnader är uppfyllda.
Saken
Ansökan om skattelättnader

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.