Målnummer
HFD-1452-22
Datum
2022-09-19
RUBRIK
Handlingar som skickats mellan Riksbanken och KPMG var inte allmänna
KOMMENTAR
Sedan det förekommit uppgifter om att två direktionsledamöter i Riksbanken varit jäviga när de deltagit i beredning av och beslut om köp som fattats inom ramen för Riksbankens program för köp av företagsobligationer beslutade Riksbankens fullmäktige att göra en jävsutredning. Fullmäktiges revisionsenhet KPMG AB fick i uppdrag att biträda fullmäktige i denna utredning. En journalist begärde hos Riksbanken att få del av samtliga handlingar som utväxlats mellan Riksbanken, riksbanksfullmäktige och KPMG vid utförandet av KPMG:s uppdrag. Riksbanken beslutade att lämna ut vissa handlingar men avslog begäran i övrigt. Enligt Riksbanken hade uppdraget utförts efter muntliga instruktioner och under ledning av fullmäktiges kanslifunktion som övervakat att underlaget innehöll den information som fullmäktige behövde för sin prövning. KPMG hade inte intagit en så fristående ställning i förhållande till Riksbanken att de handlingar som sänts mellan Riksbanken, inklusive riksbanksfullmäktige, och KPMG skulle betraktas som inkomna till eller expedierade från Riksbanken. Handlingarna var i stället att betrakta som minnesanteckningar som tillkommit endast för ärendets föredragning och beredning. De hade inte tillfört ärendet någon sakuppgift och hade inte heller tagits om hand för arkivering. HFD finner att KPMG vid utförandet av det aktuella uppdraget inte anses ha varit ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken i den mening som avses i 2 kap. 11 § tryckfrihetsförordningen. De begärda handlingarna - dvs. de handlingar som sänts mellan Riksbanken, inklusive riksbanksfullmäktige, och KPMG - får därmed anses vara framställda inom Riksbanken. Den omständigheten att handlingarna skickats mellan nämnda organ innebär alltså inte att de är allmänna.
Saken
Rätt att ta del av allmän handling

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.