Målnummer
HS-M-3388-22
Datum
2022-09-23
RUBRIK
Förbud mot utsläpp av spillvatten var rimligt
KOMMENTAR
Kommunen har beslutat att förbjuda utsläpp av spillvatten från en befintlig avloppsanläggning. På den aktuella fastigheten finns två bostadshus, det ena används för permanentboende och det andra som fritidshus. Avloppsvattnet (WC och BDT-vatten) från de båda bostadshusen är anslutet till en gemensam avloppsanläggning. Kommunen har angett att dimensioneringen på spridningsytan i infiltrationen är för liten. Kommunstyrelsen har även bl.a. angett att avloppsanläggningen har torrlagt utloppsrör och låg spillvattennivå i brunnen. Anläggningen saknar även luftningsrör och det har observerats kväverik växtlighet i anslutning till den. Fastighetsägarna har överklagat till Mark- och miljödomstolen och anfört att det sedan 1985 har varit i genomsnitt 2,2 personer bosatta på fastigheten och att infiltrationsanläggningen klarar den belastningen utan problem. Mark- och miljödomstolen har bland annat konstaterar att avloppsanläggningens infiltration lades om för mindre än15 år sedan och att skadorna på inloppsröret har åtgärdats. Nivån i trekammarbrunnen är nu, enligt uppgift, i nivå med utloppsröret. Det har heller inte konstaterats att anläggningens funktion är bristfällig efter att dessa åtgärder vidtogs. Mark- och miljödomstolen finner därför skäl att anta att avloppsanläggningen, sedan aktuella åtgärder vidtagits, fungerar och uppfyller gällande krav på rening på ett sådant sätt att ett totalt förbud mot att använda anläggningen som en alltför ingripande åtgärd. Mark- och miljödomstolen bifaller fastighetsägarnas överklagande och upphäver underinstansernas beslut. Kommunen överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som menar att det finns brister i avloppsanläggningen som gör att den inte har tillräcklig reningskapacitet och det innebär risk för att avloppsvatten släpps ut utan att genomgå tillräcklig rening. Ett förbud mot utsläpp kan därför inte anses mer ingripande än vad som behövs. Kommunstyrelsen har därför haft fog för att förbjuda utsläpp från den. Det innebär att kommunstyrelsens beslut ska fastställas.
Saken
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från avloppsanläggning på fastigheten Höven 10:3 i Sollefteå kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.