Målnummer
HS-M-8914-21
Datum
2022-09-21
RUBRIK
Anslutningsavgift var inte preskriberad
KOMMENTAR
Fastigheten förvärvades 2017 och då var varken vatten eller avlopp indraget i huset men säljaren garanterade att anslutningsavgiften var betald och det fanns en förbindelsepunkt på fastigheten. 2018 gjorde ägarna en anmälan om servisanslutning och fick en faktura på avgiften. De fick då veta att avgiften inte var betald. De anförde dock att fordran för anslutningsavgiften var preskriberad och de därför inte vara betalningsansvariga, eftersom information om va-utbyggnaden hade gjorts 1999 och betalningsansvaret inträdde 2000. Mark- och miljödomstolen fann att kommunen redan inför va-arbetena lämnade information om förbindelsepunktens läge på ett sätt som gör att avgiftsskyldighet för anläggningsavgiften skulle uppkomma så snart va-arbetena var utförda. Av det skälet och då det är ostridigt att förbindelsepunkten för fastigheten ordnades år 2000, får avgiftsskyldigheten anses ha uppkommit då. Därför var också fordran på anläggningsavgiften preskriberad. Kommunens va-bolag överklagade till Mark- och miljööverdomstolen som menar att den skrivelse som fastighetsägarna hänvisar till innehåller ett förslag till förbindelsepunkt och upplysning om att uteblivna synpunkter på förbindelsepunktens läge innebär att förbindelsepunkt kommer att upprättas enligt förslaget. Handlingen innehåller även en skrivning om att fastighetsägaren är skyldig att betala anläggningsavgift efter det att va-arbetena avslutats. Men skrivelsen kan inte tolkas som en underrättelse om att förbindelsepunkten har ordnats och inte heller som en slutgiltig underrättelse om punktens läge. Skrivelsen kan därmed inte anses innebära en sådan underrättelse som krävs för att betalningsskyldighet ska inträda. Det har inte heller i övrigt framkommit något som ger stöd för att underrättelse om förbindelsepunkten skulle ha lämnats i samband med att den anlades år 2000 och att fordran därför skulle vara preskriberad. Mark- och miljööverdomstolen finner därför inte att fastighetsägarna visat att fordran är preskriberad och fastighetsägarnas talan ogillas.
Saken
Anläggningsavgift för fastigheten Kummelnäs 1:992 i Nacka kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.