Målnummer
HFD-PT-3365-22
Datum
2022-09-22
RUBRIK
HFD prövar avdragsförbud på kapitalförlust
KOMMENTAR
Skatteverket ändrade bolagets underskott av näringsverksamhet på knappt 800 kronor till ett överskott på knappt 500 000 kronor, samt påförde bolaget skattetillägg. 2015 sålde bolaget aktier som var näringsbetingade andelar. Den fordring som bolaget fått i samband med försäljningen är en sådan kapitaltillgång som avses i 25 kap. 3 § IL. Frågan i målet är därmed om bolaget kan få skattemässigt avdrag för den kapitalförlust om 499 999 kr som uppstått när fordringen sålts till en privatperson under år 2017. Bolaget har anfört att förlusten är avdragsgill enligt 48 kap. IL eftersom den är definitiv. Enligt förvaltningsrättens mening rör det sig dock inte om en sådan komplicerad skatterättslig fråga som kan medföra att det är oskäligt att ta ut skattetillägg på det sätt bolaget gjort gällande. Några andra skäl för hel eller delvis befrielse från skattetillägg har inte kommit fram menade förvaltningsrätten och avslog bolagets överklagande. Kammarrätten gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd för att klargöra om avdragsförbudet i 25 a kap. 19 § första stycket 4 inkomstskattelagen (1999:1229) är tillämpligt på kapitalförlust på fordran som förvärvats i samband med försäljning av näringsbetingade andelar.
Saken
Skattetillägg; fråga om prövningstillstånd

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.