Målnummer
TOS-P-475-22
Datum
2022-09-23
RUBRIK
Bygglov inkräktar inte på jordbruksmark
KOMMENTAR
Östersunds kommun avslog en bygglovsansökan avseende ett enbostadshus. Beslutet motiverades med att eftersom fastigheten till stor del består av jordbruksmark, är det oundvikligt att den tänkta byggnaden hamnar nära jordbruksmark utan randzon som kan skilja tomtmark och jordbruksmark åt. Sammantaget bedömde nämnden att åtgärden riskerar att påverka jordbruksmarken runt omkring negativt samt att den strider mot gällande översiktsplan. Länsstyrelsen avslog fastighetsägarens överklagande med samma motivering samt att den tilltänkta byggnationen är 3 gånger större än den byggnad som tidigare stod på samma plats och att det finns risk att tomtplatsytan för t.ex. parkering och trädgård kan komma att inskränka på, eller negativt påverka, brukningsvärd jordbruksmark. Mark- och miljödomstolen i Östersund konstaterar dock att det finns ett avstånd mellan den avsedda byggnationen och jordbruksmarken som i och för sig inte är speciellt stort men inte avviker markant från situationen för motsvarande byggnationer i närområdet. Det finns också plats för parkering och behövliga tomtmarksanläggningar utan att behöva inkräkta på jordbruksmarken. Enligt mark- och miljödomstolens bedömning kommer inte heller det sökta bygglovet att inkräkta på jordbruksmarken varför det inte heller skulle strida mot översiktsplanen. Länsstyrelsens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till miljö- och samhällsnämnden för beviljande av bygglov.
Saken
Beslut om nekat bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Namn 1:11, Östersunds kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.