Målnummer
HD-PT-O-6583-20
Datum
2022-09-28
RUBRIK
Hemvist vid prövningen avgör om svensk domstol kan avgöra vårdnadstvist
KOMMENTAR
Modern hade ensam vårdnad om parets son, när fadern begärde vårdnaden. Modern motsatte sig detta yrkade att faderns talan skulle avvisas och i andra hand yrkade hon om gemensam vårdnad, men att sonen fortsatt skulle vara stadigvarande boende hos henne. Under processens gång flyttade hon till Ryssland. Frågan blev då om svensk domstol var behörig att pröva frågan. Avgörande för svensk domsrätt var barnets hemvist. Den prövningen har två huvuddelar. För det första handlar det om vid vilken tidpunkt bedömningen ska avse. För det andra om barnet vid den relevanta tidpunkten kan anses ha hemvist i Sverige. Hovrätten pekar, när det gäller tidpunkten för bedömningen, på att valet valet står mellan artikel 8 i Bryssel II-förordningen och artikel 5 1996 års Haagkonvention. Hovrätten har jämfört dem båda och kommit fram till att det är förordningen som har företräde framför konventionen. Artikel 61 förordningen reglerar inte uttryckligen fallet att ett barn byter hemvist efter att talan har väckts. Men hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning att eftersom barnet hade sin hemvist i Sverige när talan väcktes, så förelåg svensk domsrätt. Hovrätten avslog dock moderns yrkande om avvisning. Hon överklagade till Högsta domstolen som meddelade prövningstillstånd. HD har inhämtat ett förhandsavgörande från EU-domstolen från 14 juli 2022. Där framkommer att en domstol i en medlemsstat som handlägger ett mål om föräldraansvar inte behåller sin behörighet enligt förordningen att avgöra målet om barnet under domstolsförfarandet lagligen byter hemvist till ett tredjeland som är anslutet till Haagkonventionen. Varken tingsrätten eller hovrätten hade bedömt var barnet hade sin hemvist vid målets prövning. HD konstaterar att den frågan inte ska avgöras av HD som första instans och undanröjer därför hovrättens beslut. Målet återlämnas till hovrätten för fortsatt behandling.
Saken
Vårdnad om barn m.m.

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.