Målnummer
TVX-P-1511-22
Datum
2022-09-22
RUBRIK
Byggnadsnämnden skulle ha prövat miljöaspekterna innan förhandsbesked
KOMMENTAR
Byggnadsnämnden i Simrishamn beviljade ett förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus i kommunen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet av en granne. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen och klagande anförde att det är problem med vattenförsörjningen i området. Dessutom har inte miljöaspekten utretts tillräckligt och det finns risk för att giftiga ämnen som kan påverka mark, luft och vatten frisätts vid sanering och brunnsborrning och sprids till hennes angränsande tomt och omgivningen. Mark- och miljödomstolen konstaterar att ett positivt förhandsbesked är bindande vid en kommande bygglovsprövning, varför det är viktigt att det tydligt framgår vilka frågor nämnden har prövat inom ramen för förhandsbesked. I underlaget för nämndens beslut saknas utredning rörande tillgången till vatten på den aktuella platsen. Det positiva förhandsbeskedet har vidare villkorats av att markprovtagning ska göras för eventuella spår av DDT. För att platsen ska kunna bedömas som lämplig bör utredning av vattentillgång samt markprovtagning ske innan förhandsbesked ges. När det inte är gjort, är det inte heller möjligt att avgöra om marken är lämplig för den planerade byggnationen. Det är inte Mark- och miljödomstolen som ska pröva detta som första instans, utan den prövningen måste ske i byggnadsnämnden. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och ärendet återförvisas till nämnden för fortatt handläggning.
Saken
Förhandsbesked

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.