Målnummer
TVX-P-441-22
Datum
2022-09-27
RUBRIK
Bygglov för flerbostadshus i Gränna ska godkännas
KOMMENTAR
Jönköpings kommun har beviljat bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i centrala Gränna. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som upphävde beslutet. Länsstyrelsen hävdar i sitt beslut att Gränna utgör en småstadsmiljö som speglar den förindustriella småstadens liv. Bebyggelsen har en sammanhållen karaktär och en tidstypisk stadsbild. Förvaltningsbolaget överklagade till Mark- och miljödomstolen i Växjö anför att Grännas stadsmiljö genomgår en ständig komplettering och förnyelse. Mark- och miljödomstolen delar nämndens bedömning att den föreslagna byggnaden är utformad och placerad på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stadsbilden och kulturvärdena på platsen och till intresset av god helhetsverkan. Enligt mark- och miljödomstolen kommer byggnaden inte medföra några sådana betydande olägenheter för de närboende som avses med bestämmelsen i 2 kap. 9 § plan- och bygglagen. Länsstyrelsens beslut ska därför upphävas och stadsbyggnadsnämndens beslut om bygglov fastställas.
Saken
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshushus på fastigheten Nedre Stenhagen 5 i Gränna, Jönköpings kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.