Målnummer
HFD-7741-21
Datum
2022-11-18
RUBRIK
Lottning får avgöra vilka som får lämna anbud
KOMMENTAR
Kammarkollegiet bjöd in leverantörer att lämna anbudsansökan avseende en upphandling av IT-konsulttjänster. Upphandlingen omfattade fem anbudsområden och högst tio anbudssökande skulle få lämna anbud på två av anbudsområdena. Ett antal kvalificeringskrav ställdes upp in inbjudan och vissa begränsningskriterier angavs, ifall alltför många anbudsgivare kvalificerat sig. Om det därefter fortfarande var två eller fler på sista plats i listan av kvalificerade skulle dessa särskiljas genom lottning under överinseende av notarius publicus. Ett bolag uppfyllde samtliga krav men låg på delad sista plats efter att begränsningskriterierna hade tillämpats i båda de aktuella anbudsområdena. Efter lottdragningen bjöds bolaget inte in att lämna anbud avseende något av områdena. Förvaltningsrätten och kammarrätten avslog bolagets överklagande och bolaget har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen som prövat om det är tillåtet att använda lottning för att begränsa antalet kvalificerade anbudssökande vid det selektiva förfarandet. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisade till tidigare fall där domstolen konstaterat att lottning förekommer i många sammanhang där man vill låta slumpen särskilja fall som i alla relevanta avseenden är lika, bl.a. när det visat sig att de vanliga urvalsreglerna inte räcker till. Enligt domstolen anses det allmänt att en sådan metod inte i sig gynnar någon av deltagarna på någon annans bekostnad. Något principiellt hinder mot att vid lika anbud använda lottning ansåg domstolen därför inte att det fanns. I det aktuella fallet har Kammarkollegiet valt att begränsa antalet anbudssökande och angett det högsta antal som kommer att bjudas in. Först efter särskiljning genom begränsningskriterier har lottning använts när de anbudssökande som varit föremål för lottning haft likvärdig förmåga att utföra kontraktet. HFD finner inte att Kammarkollegiet brutit mot upphandlingsregelverket och avslår överklagandet.
Saken
Offentlig upphandling

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.