Målnummer
HS-M-7396-21
Datum
2022-11-18
RUBRIK
Avstånd tillräckligt mellan ny fjäderfäanläggning och övrig bebyggelse
KOMMENTAR
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Skåne län har i beslut lämnat en fastighetsägare tillstånd till miljöfarlig verksamhet i form av djurhållning. Tillståndet avser en anläggning med plats för i första hand 250 000 slaktkycklingar, men med möjlighet att hålla alternativa djurslag. Miljöprövningsdelegationens beslut överklagades av ett antal närboende till mark- och miljödomstolen, som upphävde tillståndet eftersom domstolen bedömde att frågan om gödselhantering inte hade reglerats på ett godtagbart sätt. Domen överklagades av fastighetsägaren och mark- och miljööverdomstolen gjorde en annan bedömning i frågan om gödselhantering och återförvisade målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt behandling. Efter återupptagen prövning avslog mark- och miljödomstolen samtliga överklaganden. Mark- och miljödomstolens dom har nu överklagats till Mark- och miljööverdomstolen. De klagande anser bland annat att den planerade fjäderfäanläggningen inte ligger på tillräckligt långt avstånd till bostäder och andra djurhållare med hänsyn till risk för smittspridning. Några klagande har yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska begära in ett nytt yttrande från Folkhälsomyndigheten. Andra yrkar att Mark- och miljööverdomstolen ska initiera lagstiftning avseende avstånd mellan djurhållare. Domstolen konstaterar dock att en sådan begäran varken ligger inom ramen för domstolens uppdrag eller inom ramen för vad som kan yrkas i denna process Mark- och miljööverdomstolen har sammanfattningsvis funnit att lokaliseringen är acceptabel och har efter prövning av även andra frågor fastställt Mark- och miljödomstolens dom.
Saken
Tillstånd enligt miljöbalken till djurhållning på fastigheterna Sälshög 15:10 och 17:3 i Tomelilla kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.