Målnummer
HFD-3660-22
Datum
2022-12-01
RUBRIK
Kan ränteavdrag nekas i koncerninternt förvärv?
KOMMENTAR
Ett bolag, A, ingår in en internationell koncern. Koncernen planerar en omstrukturering där A skulle bli koncernens svenska moderbolag. Som led i omstruktureringen ska A att förvärva samtliga aktier i B AB och från koncernbolaget C, som har sitt säte i ett annat EU-land. A ansökte om förhandsbesked för att få veta om reglerna om begränsning av avdragsrätten avseende räntor på skulder till företag i samma intressegemenskap innebär att avdrag ska nekas för de ränteutgifter som uppkommer till följd av det koncerninterna förvärvet av aktierna i B. Skatterättsnämnden har i sitt förhandsbesked svarat att avdrag för ränteutgifter med anledning av det koncerninterna förvärvet av aktier inte kan vägras. Skatteverket har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen och yrkar att A ska ekas avdrag för ränteutgifter på skulden till C. HFD prövar målet, där huvudfrågan är om avdrag för ränteutgifter som uppkommer till följd av ett konceminternt förvärv av aktier ska vägras på den grunden att förvärvet inte är väsentligen affärsmässigt motiverat. Räntorna avser en skuld till C som hör hemma i ett annat EU-land. Av lämnade förutsättningar framgår inte annat än att det är C som faktiskt har rätt till ränteinkomsterna. Den beskrivning av omständigheterna kring, och skälen för, den planerade omstruktureringen som har lämnats i ansökan utgör vidare inte grund för att anse att skuldförhållandet ska tillskapas uteslutande eller så gott som uteslutande för att intressegemenskapen ska fa en väsentlig skatteförmån. Avdrag för ränteutgifterna ska därmed inte nekas med stöd av 24 kap. 18 §. Frågan är då om avdrag ska vägras med stöd av 24 kap. 19 §. Avdragsbegränsningen i 19 § motsvarar den s.k. ventilen som fanns i såväl 2009 som 2013 års ränteavdragsbegränsningsregler. Till skillnad från ventilen är 19 § inte utformad som ett undantag från ett avdragsförbud utan anger tvärtom de förutsättningar som - utöver de som anges i 18 § - måste vara uppfyllda för att avdrag ska medges i de fall då skulden avser förvärv av delägarrätter. Högsta förvaltningsdomstolen finner att kravet på att ett förvärv av en delägarrätt från ett annat företag i intressegemenskapen ska vara väsentligen affärsmässigt motiverat får anses vara uppfyllt om förvärvet har ett direkt samband med och är föranlett av ett externt förvärv som är affärsmässigt betingat, även om det har förflutit någon tid mellan det föregående externa förvärvet och det interna förvärvet. Eftersom de externa förvärven betingats av affärsmässiga skäl och det förvärv som övervägs inom ramen för den aktuella omstruktureringen är föranlett av de externa förvärven far förvärvet anses vara väsentligen affärsmässigt motiverat. Avdrag för ränteutgifterna ska därmed inte heller nekas med stöd av 24 kap. 19 §. Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.
Saken
Förhandsbesked om inkomstskatt

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.