Målnummer
HS-P-1788-22
Datum
2022-11-29
RUBRIK
Paddelhall får anses vara verksamhet
KOMMENTAR
Sollentuna kommun beviljade bygglov för nybyggnad av idrottshall med paddelbanor. Beslutet överklagades och avgjordes slutligen av Mark- och miljööverdomstolen, som funnit att uppförande av hallen inte stridit mot en bestämmelse i en detaljplan som angett att berörd fastighet får användas för kontor, verksamheter och handel. Domstolen var dock inte enig. En ledamot ansåg att den föreslagna sportanläggningen inte kan rymmas under kontor eller handel. Ordet verksamheter skulle riskera leda till att den aktuella användningsbestämmelsen öppnade upp för i princip alla användningar, med undantag för bostäder, i varje fall så länge omgivningspåverkan inte blir större än för kontor eller handel. Utan tydligt stöd för detta i planhandlingarna ter sig en sådan tolkning ur ett förutsebarhetsperspektiv som mindre tillfredsställande. Detta gäller särskilt som det kan vara svårt att på förhand göra avvägningar av olika former av omgivningspåverkan för vitt skilda användningsområden. När det gäller idrottshallar kan t.ex. sådant som öppettider, framtida publiktryck m.m. vara svårbedömda faktorer. , menade ledamoten, menade ledamoten. Sammanfattningsvis ansåg han att den åtgärd för vilken bygglov sökts strider mot detaljplanen och att nämndens beslut skulle upphävas och återförvisas till nämnden. Ledamoten var i övriga frågor ense med majoriteten och Mark- och miljööverdomstolen slog fast att bygglovet kunde beviljas.
Saken
Bygglov på fastigheten Malten 4 i Sollentuna kommun

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.