Målnummer
HS-M-4727-22
Datum
2022-11-24
RUBRIK
Mark- och miljödomstolen var inte behörig att handlägga tvisten
KOMMENTAR
Upplands-Bro kommun och E.ON Energiinfrastruktur AB (E.ON) ingick år 2014 ett exploateringsavtal avseende genomförandet av en detaljplan i Upplands-Bro kommun. Detaljplanen omfattar bland annat E.ON:s nuvarande kraftvärme- och biogasanläggning i Högbytorp. Kommunen har i mark- och miljödomstolen yrkat fullgörande av betalning av va-anläggningsavgift. E.ON har bestridit käromålet med invändningen att bolaget har en kvittningsgill motfordran med anledning av kommunens avtalsbrott vid placeringen av förbindelsepunkten. Mark- och miljödomstolen, som ansett sig exklusivt behörig att handlägga tvisten har avvisat en kvittningsinvändningen i målet eftersom invändningen grundat sig på ett ingånget civilrättsligt avtal. Mark- och miljööverdomstolen gör bedömningen att mark- och miljödomstolen saknat behörighet att ta upp tvisten och undanröjer beslutet och återförvisar målet till mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Saken
Avvisad kvittningsinvändning

För att läsa all information och ladda ner den dom som eventuellt hör till behöver du ha ett abonnemang på Lex Press. Kontakta LexPress kundtjänst för vidare information.


Notera att om du fått detta dokument som en sökträff men inte hittar informationen du söker på denna sida så är det troligt att träffen gjorts i filen.